Home

STEM Teacher Academy - docentprofessionalisering in samenwerking met het bedrijfsleven

OVER

Het programma STEM Teacher Academy* liep van 2014 - 2017 en leverde een bijdrage aan de ambitie om (toekomstige) bètatechniekdocenten in het voortgezet onderwijs up-to-date te houden, zodat zij technologische veranderingen kunnen opnemen binnen hun onderwijs en hierdoor hun leerlingen contextrijk les kunnen geven. STEM Teacher Academy stelde (aankomende) docenten in staat te werken aan hun professionalisering, met de daaruit voortvloeiende positieve gevolgen voor het onderwijs en voor de leerlingen, namelijk:

  • De docent raakt geïnspireerd(er) over zijn/haar eigen vakgebied, wat bijdraagt aan inspirerende lessen.
  • De docent is op de hoogte van de meest actuele kennis uit het bedrijfsleven en kan daardoor op een goede manier overbrengen aan leerlingen wat de beroeps- en opleidingsmogelijkheden zijn (LOB).
  • Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep van docent.
     

*STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Het programma liep van 2014 - 2017 en droeg bij aan de actielijnen gericht op leraren geformuleerd in het Techniekpact, komend vanuit de Impuls Leraren Tekortvakken, en de ambitie van de lerarenagenda om van scholen lerende organisaties te maken.


PROGRAMMALIJNEN

Het programma STEM Teacher Academy bestond sinds eind 2014 uit vijf programmalijnen, namelijk:

  • BedrijfsDOTs
  • Cursus Bètaberoepen in de Les
  • Leraar in Bedrijf
  • Leraar in Onderzoek
  • Bedrijfsstages Lerarenopleiding
 


NETWERKEN

Het programma STEM Teacher Academy was een ontwikkelprogramma dat met vijf programmalijnen de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven heeft versterkt. Voor de uitvoering van deze programmalijnen was gekozen voor een regionale aanpak: in de regio komen de lerarenopleiding, de docenten op school en het bedrijfsleven immers samen. Hierbij werd gebruik gemaakt van bestaande (regionale) netwerken, namelijk: