Home

Rubriek: Onderzoek

Om hybride docentschap te kunnen stimuleren is inzicht nodig in de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Hoeveel hybride docenten werken er momenteel in het technisch beroepsonderwijs en waar werken ze? Wat zijn hun drijfveren en hoe ervaren ze het werken in twee organisaties? Wat zijn de ambities van onderwijsinstellingen en ondernemers ten aanzien van hybride docentschap en de meerwaarde hiervan? En wat is er nodig om de implementatie van hybride docentschap te versnellen en te verwerken? Om antwoord te krijgen op deze vragen is afgelopen jaar in opdracht van Techniekpact een drietal onderzoeken uitgevoerd.

> Hybride docenten in het technisch beroepsonderwijs
CBS Microdata (2020), bewerking Dialogic / PTvT
Onderzoek naar de kwantitatieve stand van zaken ten aanzien van hybride docentschap binnen het technische beroepsonderwijs. Hiervoor is gebruik gemaakt van microdata van het CBS over Nederlandse inkomstengegevens. Het onderzoek zoomt in op zaken als leeftijd, geslacht, salaris, gewerkte uren, arbeidsmarktregio, soort bedrijf en sector.

>De hoofdredenen om hybride docent te worden en de mogelijke gevolgen van werken in twee banen
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2020), bewerking PTvT
Aan de hand van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS, een periodiek onderzoek naar de werksituatie van werknemers in Nederland, is er onderzoek gedaan naar de hoofdredenen om hybride docent te worden en de mogelijke positieve of negatieve gevolgen van het werken in twee banen voor het functioneren en de gezondheid van hybride docenten.

>Het rendement van de hybride techniekdocent
Dorenbosch (2020)
Aan de hand van interviews en focusgroepen met hybride docenten, directeuren en HR-managers bij onderwijsinstellingen en bedrijven is de vraag naar en het animo voor hybride docentschap binnen het technisch beroepsonderwijs in kaart gebracht. Wat zijn de ambities van onderwijsinstellingen op het gebied van hybride docentschap? En hoe wil het bedrijfsleven een bijdrage leveren aan het invullen van de vraag naar onderwijsgevend personeel? Het onderzoek geeft in zicht in de meerwaarde, de kansen en de belemmering van personele uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. En welke voorwaarden noodzakelijk zijn voor succesvolle implementatie van hybride docentschap.

 

Hybride docentschap creëert een win-winsituatie

Nieuwsbericht

De mate waarin hybride docentschap bijdraagt aan een nauwere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is groter dan tot nu toe werd aangenomen, aldus Thea Koster, voorzitter Techniekpact. “Het creëert meerwaarde voor zowel onderwijs als bedrijven en er ontstaat een win-winsituatie.”

meer

‘We weten aan welke knoppen we moeten draaien’

Interview

Docenten die een tijdje de beroepspraktijk ingaan, of technici die deels voor de klas staan. Uitwisselen van mensen en kennis is belangrijk voor de toekomst van technisch bedrijfsleven en onderwijs. Hybride docenten brengen de verschillende werelden bij elkaar. Een jaar lang gaf Techniekpact hybride docentschap een extra impuls. Projectleider Marieke Wolthoff blikt terug.

meer

Onderzoeksrapport

Onderzoek

Onderzoek naar de kwantitatieve stand van zaken ten aanzien van hybride docentschap binnen het technische beroepsonderwijs. Het onderzoek zoomt in op zaken als leeftijd, geslacht, salaris, gewerkte uren, arbeidsmarktregio, soort bedrijf en sector.

meer

Onderzoeksrapport

Onderzoek

Aan de hand van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS, een periodiek onderzoek naar de werksituatie van werknemers in Nederland, is er onderzoek gedaan naar de hoofdredenen om hybride docent te worden.

meer

Onderzoeksrapport

Onderzoek

Aan de hand van interviews en focusgroepen met hybride docenten, directeuren en HR-managers bij onderwijsinstellingen en bedrijven is de vraag naar en het animo voor hybride docentschap binnen het technisch beroepsonderwijs in kaart gebracht

meer

Wie is de hybride docent?

Onderzoek

Dé hybride docent bestaat niet. Vele duizenden docenten combineren lesgeven met een andere baan. Hybride docenten doen dit vanuit verschillende soorten constructies, op verschillende onderwijsniveaus en vanuit verschillende achtergronden en sectoren.

meer

Hybride docentschap: instellingsafhankelijk

Onderzoek

In steeds meer regio’s krijgt hybride docentschap vorm. Meer opleidingen staan open voor hybride docenten. Maar ook het bedrijfsleven ziet voordelen om hun medewerkers hybride te laten lesgeven. Afgelopen periode is onderzocht waar in het technisch beroepsonderwijs hybride docenten werkzaam zijn.

meer

Wanted: hybride docenten uit technische sectoren!

Onderzoek

Dat mensen meerdere banen combineren is bekend. Uit onderzoek van de SER blijkt dat rond de half miljoen werkenden hun baan combineren met een andere baan, met onderwijs als één van de grootste sectoren. Afgelopen periode is specifiek onderzoek gedaan naar het combineren van banen in het technisch beroepsonderwijs.

meer

Hybride docent: inkomsten uit beide banen onder de loep

Onderzoek

Uit gesprekken met bedrijven, mbo- en hbo-instellingen blijkt dat velen het idee van het hybride docentschap omarmen. Hoewel verschillende onderwijsinstellingen graag meer hybride docenten willen opnemen, worden salarisverschillen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven regelmatig genoemd als reden waarom de praktijk soms achterblijft bij de wens of ambities.

meer

Drijfveren hybride docent: ‘alleen dat nog, en dan ben ik om’

Onderzoek

In Nederland zijn er zo’n 600.000 mensen die meerdere banen combineren. De Sociaal-Economische Raad schreef in haar verkenning naar combinatiebanen (2018) onder andere dat er een ‘veelkleurig palet aan motieven’ is om meerdere banen te combineren. Wat kunnen we zeggen over de motieven van de hybride docent?

meer

Succesfactoren duurzame inzet hybride docenten

Model - de 6 C's

Wanneer je als onderwijsorganisatie of samenwerking de keuze hebt gemaakt om met hybride docenten aan de slag te gaan, dan wil je dit ook tot een succes maken. Besteed daarom aandacht aan een aantal thema's (de 6 C's).

meer

RUBRIEKEN

Onderzoek

Artikelen & interviews

Tools & tips