iStock

26 april 2023 (laatste update: 22 juni 2023)

Subsidieregeling versterking aansluiting beroepsonderwijskolom

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat vmbo/havo-, mbo- en hbo- instellingen stimuleren om onderwijsprogramma’s zo af te stemmen dat deze naadloos op elkaar gaan aansluiten, zodat studenten die verwant doorstromen geen drempels ervaren. De focus ligt bij opleidingen voor beroepen in de tekortsectoren en waarin studenten drempels ervaren. Om die reden wordt er binnenkort een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd. Dit is één van de acties onder de pijler Verhogen instroom in bètatechnisch onderwijs uit het Actieplan Groene en Digitale Banen. OCW licht de regeling hieronder alvast kort toe:

Binnenkort een nieuwe regeling: wat beoogt deze regeling precies?
Ondanks eerdere maatregelen vanuit de politiek, OCW en natuurlijk juist ook van de onderwijsinstellingen, vallen er nog altijd relatief veel studenten uit als zij naar een andere onderwijsvorm overstappen. Zij stoppen met hun studie of zij wisselen naar een andere opleiding. Natuurlijk is dat niet altijd verkeerd, want soms blijkt een goed overwogen keuze toch de verkeerde. Wat wel onwenselijk is, is dat studenten uitvallen of wisselen vanwege drempels die voorkomen hadden kunnen worden. Een deel van die drempels zit in de aansluiting van de onderwijsprogramma’s in de verschillende onderwijssectoren.

Het doel van deze regeling is dan ook om instellingen die onderwijsprogramma’s beter op elkaar af te stemmen. Deze regeling biedt instellingen in het vmbo/havo, mbo en hbo de mogelijkheid om samen iemand aan te stellen om die onderwijsprogramma’s eens goed naast elkaar te leggen. Zitten er misschien gaten in de kennis van de leerlingen die binnenstromen op het mbo, worden bepaalde dingen juist twee keer behandeld, passen bepaalde vakken beter eerder of later in het jaar, of is het misschien een goed idee om leerlingen en studenten al samen een project te laten volbrengen om een beter beeld te kunnen schetsen. Daarbij is bewust gekozen om de manier waarop hier invulling aan wordt gegeven aan de instellingen zelf te laten. Sommige versterkingen zullen makkelijk overdraagbaar zijn, anderen zijn juist geschikt voor precies die ene overgang.  

Hoe zit de regeling in elkaar/waar moet een aanvraag precies aan voldoen?
De mbo-instelling is penvoerder bij deze regeling, omdat zij het schakelpunt zijn in de beroepskolom. Daarnaast doet er minimaal 1 vmbo-, havo- of vavo- en ook minimaal 1 hbo-opleiding mee. Samen maken zij afspraken over de route waar zij mee aan de slag willen gaan, de verantwoording en ook over hoe het subsidiegeld verdeeld wordt.

Daarbij zijn er natuurlijk wel een aantal voorwaarden:

  • In totaal moeten er opgeteld minimaal 30 leerlingen vanuit de aangesloten vo-opleidingen doorstromen naar de aangesloten mbo-opleidingen.
  • In totaal moeten er opgeteld minimaal 15 leerlingen vanuit de aangesloten mbo-opleidingen doorstromen naar de aangesloten hbo-opleidingen.
  • Daarnaast moet er binnen de aangesloten mbo- en hbo-opleidingen minimaal 15% van de totale populatie gestopt zijn of gewisseld naar een andere sector na het eerste jaar.

Op deze manier kunnen meerdere kleine opleidingen samen toch meedoen met de regeling, maar wordt het vrij hoge bedrag (3 x €420.000 per aanvraag) ook niet besteed aan een piepklein groepje studenten.

Is de regeling voor alle sectoren of is er een afbakening?
Omdat deze subsidie niet op alle opleidingen tegelijk kan worden ingezet, is gekozen om te beginnen bij opleidingen die opleidingen voor sectoren met maatschappelijke tekorten: techniek, woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang. Daarnaast is er nog een mogelijkheid om voor een andere sector te kiezen, mits kan worden aangetoond dat dit een regionale tekortsector is. Er zijn dus best veel mogelijkheden voor instellingen.

Daarnaast kunnen instellingen met meerdere trajecten meelopen. Dan is bijvoorbeeld een mbo-instelling zelf penvoerder op de versterking van een techniekroute, maar tegelijkertijd doet hun zorgopleiding mee met de route van een andere instelling.

De regeling is dus ook bedoeld voor de doorlopende leerlijn tussen havo, mbo en hbo. Waar moeten we hier precies aan denken?
De twee onderdelen moeten iets meer los van elkaar worden gezien. Een havist kan ook naar het mbo en daarna doorstromen naar het hbo, maar dan is een directe overgang naar het hbo meer voor de hand liggend. Deze regeling wil de mogelijkheid bieden voor havo-opleidingen waarvan een deel van de populatie doorstroomt naar het mbo om ook die overstap eens onder de loep te nemen. Uiteindelijk is het doel om het voor de student zo goed mogelijk in te richten. Het is dus ook niet de bedoeling om alle mbo-studenten maar naar het hbo te krijgen, maar degenen die dat wel willen zo min mogelijk in de weg te leggen. We hebben immers in onze samenleving zowel goede mbo-opgeleiden als hbo-opgeleiden nodig.

Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat deze doorlopende samenwerking er (meer) komt?
Er wordt natuurlijk al best wel veel samengewerkt tussen instellingen, maar daar moet ook tijd (en geld) voor zijn. Deze regeling biedt hen de ruimte om echt eens goed naar de opleidingsprogramma’s te kijken. Het is belangrijk voor de student dat hier extra aandacht aan wordt besteed, juist in tijden waarin studenten veel stress en prestatiedruk ervaren. Er komt bij een overgang al veel op studenten af, naast de nieuwe opleiding hebben zij natuurlijk ook een nieuwe sociale werkelijkheid waar ze aan moeten wennen. Laten we proberen het dan juist op die inhoud zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wat willen jullie de potentiële aanvragers nog meegeven?
Wees creatief en luister naar elkaars ervaringen. Er zit heel veel kennis en drive bij opleidingen in alle sectoren om deze problematiek aan te pakken. Wij hebben ook al veel positieve reacties van instellingen gehad die hiermee aan de slag willen gaan. Vanuit OCW gaan we kennisdelingssessies organiseren, om het maximale uit deze regeling te halen.

Meer weten?
Informatie over deze regeling is te vinden op de website van DUS-I