19 april 2022

Miljoenen voor publiek-private samenwerkingen vanuit Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert flink in duurzame economische groei en toekomstige welvaart. Zo gaan er honderden miljoenen euro's voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio. Een enorme impuls voor samenwerking en kennisontwikkeling! Hierdoor wordt het mogelijk dat er gezamenlijk grote stappen gezet kunnen worden, zodat er voldoende én goed geschoolde mensen worden opgeleid voor het (technisch) mkb. Het voorstel “Opschaling van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs” - van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Platform Talent voor Technologie, het Katapult netwerk en betrokken partners - heeft 210 miljoen euro voorwaardelijk toegekend gekregen.

Pieter Moerman, medeoprichter Katapult: 'Dit is geweldig nieuws voor de 10.000 bedrijven, en de 8.000 docenten die de afgelopen 10 jaar intensief zijn gaan samenwerken en daarmee jaarlijks 120.000 studenten bereiken. Met al deze investeringen is het nu tijd om de volgende stap te zetten: ondersteuning van het mkb voor de transities in bijvoorbeeld energie en digitalisering.'

Opschalingsplan publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs
Het plan bevat een aanpak voor opschaling van publiek private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs. In deze pps’en investeren, experimenteren en innoveren docenten, onderzoekers, studenten, werkgevers en werknemers samen voor toekomstbestendig beroepsonderwijs en een toekomstbestendige beroepspraktijk. Hiermee kan een deel van de kloof tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt worden gedicht. Daarnaast wordt hiermee een impuls gegeven aan de toepassing van innovaties in de praktijk voor het mkb, leven lang ontwikkelen en het productiviteitsniveau van (kleine) bedrijven.

De energietransitie, digitalisering, maatschappelijke uitdagingen en de vergrijzing. Allemaal zaken waar we niet om heen kunnen en die grote gevolgen hebben op de beschikbaarheid van voldoende goed geschoolde (technische) mensen. Met het opschalingsplan wordt voortgebouwd op het bestaande fundament. In de afgelopen 10 jaar hebben inmiddels 450 pps’en laten zien dat de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt aantoonbaar verbeterd is. Dit voorstel richt zich specifiek op de opschaling van de succesvolle samenwerkingsverbanden waardoor er nog meer impact gecreëerd kan worden. Vanuit het Nationaal Groeifonds is hier 210 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Hans de Jong, ambassadeur van Katapult: 'De tijd van pilots en kleinschalige projecten is voorbij. We moeten grootschalig het mkb ondersteunen en zorgen voor goed geschoold personeel. Binnen de 450 pps’en is de route naar succes al gevonden, die moeten we gaan opschalen. Daarvoor biedt deze toekenning een geweldige kans.'

Samenwerken en volop kansen
Ook de voorstellen “De Nationale LLO-katalysator” en het “LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden” zijn toegekend. De voorstellen hebben elk een iets andere focus maar vullen elkaar naadloos aan. Leven lang ontwikkelen is ook binnen de pps’en een belangrijk thema. Het streven is dan ook om een zoveel mogelijk gezamenlijk (kennis)programma op te zetten, om het voor de partijen in de regio zo makkelijk mogelijk te maken.

Daarnaast is de brug tussen innovatie en opleiden van groot belang. Het zorgt ervoor dat we als Nederland bijblijven, kunnen bijscholen én slimmer en productiever gaan werken. Ook in de Innovatiepijler van het Nationaal Groeifonds zijn veel voorstellen (al dan niet voorwaardelijk) toegekend. In veel gevallen wordt daar ook geïnvesteerd in Field Labs, Centres of expertise en Learning Communities, waar de verbinding wordt gelegd tussen werken, leren en innoveren. Daarom is he streven ook om samen met de Human Capital Topsectoren een gezamenlijk (kennis)programma te starten. Zodat de aanwezige kennis goed benut wordt. En diverse geldstromen en acties op elkaar gaan aansluiten.

Over het Nationaal Groeifonds
Om te zorgen dat het goed gaat met de economische groei in Nederland én daardoor kunnen blijven investeren in bijvoorbeeld onze gezondheidszorg, ons onderwijs en in de nodige maatregelen tegen klimaatverandering, investeert het kabinet door middel van het Nationaal Groeifonds in verschillende projecten. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen twee terreinen: Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. In totaal gaat het om een bedrag van 20 miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn in de periode tussen 2021 en 2025. Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en adviezen geeft. Het kabinet besluit of en aan welke projecten geld wordt toegekend.

Publiek-privaat samenwerken: belangrijke pijler!

De kwaliteit en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt met de betrokkenheid van het bedrijfsleven met het beroepsonderwijs. Zeker voor de technieksector, waar ontwikkelingen razendsnel gaan, is dit  van groot belang. Een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs maakt ook dat opleidingen interessant en uitdagend zijn en blijven. Publiek-privaat samenwerking is daarom één van de thema’s waaraan binnen het Techniekpact hard gewerkt wordt.