Anika Embrechts

23 mei 2024

'Iedereen kan technologie begrijpen'

In een wereld waar technologie steeds prominenter wordt, is het cruciaal dat ieder kind digitale kennis en vaardigheden opdoet. Niet iedereen leert op jonge leeftijd technologie gebruiken, wat kan leiden tot kansenongelijkheid. Daarom is het urgent om digitale kennis in het onderwijs te integreren. SLO heeft recentelijk concept- kerndoelen voor het leergebied digitale geletterdheid opgeleverd, als onderdeel van de brede opdracht "actualisatie kerndoelen". We spraken met Anika Embrechts, lid van het kerndoelenteam digitale geletterdheid van SLO, hoofddocent/curriculumontwikkelaar bij ROC van Twente en onderzoeker bij Saxion-lectoraat Nano Physics.

'De afgelopen tien jaar heb ik mij beziggehouden met het integreren van technologie in het curriculum. Dat ik nu kan bijdragen aan de ontwikkeling van de kerndoelen is een mooie kers op de taart. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen technologie kan begrijpen, als het op een eenvoudige manier wordt uitgelegd of gedemonstreerd. Dat wil ik graag meegeven aan zittende leraren, pabostudenten en onderwijsassistenten.', vertelt Anika Embrechts. 'Ik hoorde regelmatig op scholen: "er komt weer wat bij". Maar het hóeft geen vak apart te zijn, vanuit SLO is er juist ook een duidelijke insteek om digitale geletterdheid in samenhang aan te bieden. In de echte wereld is technologie immers ook overal, zoals de 7 werelden van techniek goed laten zien. Er worden nu, met de conceptkerndoelen digitale geletterdheid, mooie stappen gezet om leraren daarover meer duidelijkheid te bieden.'

Embrechts: 'Goede taalbeheersing is onmisbaar om te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat geldt ook voor digitale geletterdheid. Bijna alles gebeurt digitaal tegenwoordig, van reizen boeken tot aan het onderhouden van sociale contacten. Zonder digitale vaardigheden loop je achter. Ik hoop dat de (concept)kerndoelen digitale geletterdheid ervoor gaan zorgen dat iedereen zich staande kan houden in onze digitale wereld.'

Samen aan de slag
Het kerndoelenteam had als opdracht (zie kader rechts) om conceptkerndoelen voor het leergebied digitale geletterheid te beschrijven (lees ook dit recente artikel van JSW). 'Het was onze opdracht om conceptkerndoelen te ontwikkelen die beschrijven wat leerlingen aan het eind van het po en in de onderbouw van vo/(v)so moeten kennen en kunnen. Dat levert ook gelijk een mooie doorgaande leerlijn op.', vertelt Embrechts. 'Voor het ontwikkelen hadden we ongeveer één jaar de tijd. Door actief met elkaar, de advieskring én het werkveld de diepte in te gaan, over wat het betekent om leerlingen digitaal zelfredzaam te laten worden en zijn, hebben we de conceptkerndoelen kunnen uitwerken.'

Verbinden
'Ik had een aanvullende rol in het team om als netwerker de samenhang met de andere leergebieden af te stemmen. Er zijn namelijk talloze raakvlakken. Zoals het gebruik van digitale informatievaardigheden bij Nederlands of de zaakvakken, de manier waarop je informatie uit grafieken haalt en hoe technologie verkiezingen kan beïnvloeden. Door de afstemming tussen de kerndoelenteams van verschillende leergebieden werken we aan een overzichtelijk beeld van de samenhang. Ik heb genoten van de gesprekken met de andere kerndoelenteams en hoop dat deze afstemming ook voor leraren meer zicht op samenhang tussen leergebieden geeft. Zo voorkomen we samen overladenheid van het curriculum en bieden we leerlingen een rijke context voor de ontwikkeling van digitale geletterdheid, waarbij ze direct het nut ervaren.'

Met scholen verkennen
Het op papier zetten van de conceptkerndoelen is één ding, maar cruciaal is; hoe ziet de uitwerking er in de praktijk uit? Na de zomer 2024 worden er in het hele land regiobijeenkomsten georganiseerd om de conceptkerndoelen samen met het werkveld te verkennen. Embrechts: 'SLO start nu met het voorbereiden van de fase van beproeven. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: "Is voor leraren duidelijk wat de inhoud van de conceptkerndoelen is?" en "Hoe kijken leraren aan tegen de verwachte bruikbaarheid?". De teams voor de leergebieden Nederlands en rekenen en wiskunde hebben deze fase al doorlopen, en dat was heel waardevol. Volgens mij kunnen we samen met scholen tot een sterk onderwijsaanbod van digitale geletterdheid komen. Ik heb er veel zin in! Ook omdat de periode van beproeven meer inzicht kan geven in welke materialen verder ontwikkeld moeten worden om scholen te ondersteunen. Bij de beproeffase van SLO delen we voorbeelden van onderwijsactiviteiten en daarna worden ook conceptleerlijnen uitgewerkt.'

Samen leren en elkaar ondersteunen
'Diverse scholen zijn al gestart met de integratie van digitale geletterdheid. Ook zie ik dat dan de samenhang met andere vakken wordt gezocht, waardoor er meer betekenisvol onderwijs ontstaat. Ik merk wel verschil tussen het primair en voortgezet onderwijs. Omdat in het vo vakken "los" worden aangeboden en samenhang niet direct helder is, is de integratie van digitale geletterdheid een grotere uitdaging. Maar het is mogelijk! Zeker wanneer scholen een professionele leergemeenschap vormen, waarin zij van elkaar leren en elkaar ondersteunen. In Oost-Nederland is er bijvoorbeeld een heel inspirerende leergemeenschap ontstaan door de krachtenbundeling van verschillende vo-scholen uit de regio. Een prachtige aanpak in het po kwam ik tegen bij SPOVenray; zij werken met alle scholen binnen het bestuur vakoverstijgend aan digitalisering en zien steeds meer kansen om het te integreren.'

Stap voor stap groeien
Het zal nog even duren voordat de kerndoelen wettelijk zijn vastgesteld. SLO levert na de fase van beproeven de kerndoelen op aan OCW. Dat er al stappen worden gezet is goed nieuws, vindt Embrechts: 'Ik ben blij om te zien dat er scholen zijn die nu al de ruimte pakken om uit te zoeken wat wel of niet voor hen werkt. Het is namelijk zoveel lastiger om een visie te ontwikkelen, zonder ervaring te hebben opgedaan in de klas. Er is natuurlijk ook nog een flinke groep scholen die nog niet begonnen is. Mijn boodschap aan hen is: gebruik de vrije ruimte die er is, experimenteer en maak kleine ontwikkelstappen. Door nú te investeren kun je stap voor stap groeien, en zet je jezelf in een goede positie voor wanneer de wettelijke kaders er eenmaal zijn.'

 

Tips voor scholen

  • Verwonder jouw leerlingen met digitale technologie; het is overal! Vraag je steeds af: “waar zie ik digitale geletterdheid terug, en wat zouden mijn leerlingen hiervan willen of moeten weten?”
  • Zoek elkaar op! Bij (netwerk)bijeenkomsten van SLO, conferenties van vakverenigingen zoals i&i. Er is altijd iemand die je op weg kan helpen.
  • Houd het expertisepunt digitale geletterdheid in de gaten. Dit platform is een vraagbaak voor scholen. Ook zullen hier materialen en informatiebronnen beschikbaar worden gesteld.
  • Implementatie van digitale geletterdheid kan niet zonder een goede visie. SLO heeft een spel ontwikkeld (po) waarmee schoolteams aan de slag kunnen. Houd ook de SLO masterclasses in de gaten of check de lijst met begeleiders in jouw regio.
  • Ook is er voor het po het verkenningsspel Digitale Geletterdheid, ontwikkeld door ROC van Twente, Saxion, Twentse po-stichtingen en FutureNL.
  • Op 7 juni vindt de tweede SLO masterclass "Digitale geletterdheid in het vo - visiepel" plaats. Hier wordt aan de hand van het spel gekeken hoe vo-scholen begeleid kunnen worden bij de visievorming over digitale geletterdheid. De volgende masterclass vindt plaats op 4 oktober.
  • Vo-scholen die digitale geletterdheid in samenhang met andere vakken willen aanbieden, doen er verstandig aan in te zetten op een vakoverstijgende visie. Zo zijn ICT- en informatievaardigheden handig te koppelen aan het vak Nederlands. Denk aan het werken met een tekstverwerker. Als je alleen de praktische werking uitgelegd krijgt, dan is dat vrij saai. Maar als leerlingen zien hoe snel je een inhoudsopgave kunt maken bij een tekst, dan ervaren ze zelf hoe nuttig het is.

Over Anika Embrechts

Met een vader die werkzaam was in de techniek en een basisschooljuf als moeder is de liefde voor technologie én onderwijs Embrechts met de paplepel ingegoten. Als kind was zij al gefascineerd door techniek en ze kreeg op haar vijfde haar eerste computer; een Commodore64. 

Op de Universiteit Twente promoveerde ze als Nanotechnoloog, terwijl ze tegelijk veel bezig was met bèta-onderwijs. Van daaruit verhuisde Embrechts naar de TU Delft en later naar Saxion Hogeschool, waar ze zich volledig richtte op techniekonderwijs. De passie voor technologie, haar missie om te laten zien dat dit niet moeilijk/ingewikkeld is én de totstandkoming van het Techniekpact in 2013, maakten dat ze besloot te solliciteren bij de pabo. Om toekomstige generaties mee te kunnen geven, wat zij zelf van jongs af aan heeft mogen ervaren. 

Momenteel draagt Embrechts bij aan het techniekonderwijs van morgen, als curriculumontwikkelaar technologie en digitale geletterdheid bij ROC van Twente. Én als lid van de SLO kerndoelenteams digitale geletterdheid en mens en natuur.