Christiaan Loef en Eke Boesten - © Techniekpact

31 oktober 2023

Groenpact: Groenblauwe aanjagers werken aan de toekomst met de ramen wijd open

Technologie is geen vreemde eend in de bijt bij de groene sectoren. De technologie is wel veranderd, net als de uitdagingen waar de sectoren voor staan, zoals klimaat en milieutransities. Op weg naar een duurzame groene toekomst kunnen de sectoren hun voordeel doen met die nieuwe technologie. En met de lessen uit de natuur. Aarzelen is geen optie.

'Gezien de grote opgaven en de krappe arbeidsmarkt, is het alle hens aan dek', zegt Christiaan Loef, beleidsadviseur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 'De groene sector is veranderd. Opgaven en netwerken zijn complexer. Het gaat over (voedsel)ketens en groenblauwe ecosystemen, met de vraag welke partijen nodig zijn om de complexe vraagstukken samen het hoofd te kunnen bieden.'
Binnen Groenpact werken onderwijsinstellingen, partijen uit het werkveld en het ministerie van LNV samen aan de vernieuwing van het onderwijs en de innovatie van de beroepspraktijk in het groenblauwe domein. Doel is om nauw aan te sluiten bij de snel veranderende arbeidsmarkt en de grote maatschappelijke opgaven in het groenblauwe domein. Technologische - en sociale - innovatie spelen daarbij een voorname rol.
Eke Boesten, programmacoördinator bij Groenpact vult aan: 'Mechanisatie en machinetechniek zijn nu digitalisering, data-analyse, managementsystemen, geodata, sensoriek op de meest verrassende plekken, robotisering voor arbeidsbesparing en -ondersteuning, verhoging kwaliteit en snelheid en nog veel meer. Cross-sectorale samenwerking wordt steeds meer de norm. Uitwisseling zorgt voor kruisbestuiving én voor nieuwe toepassingen waar je met afgebakend sectoraal denken niet komt.'
'De druk is groot, maar we hebben een troef in handen', zegt Eke Boesten, 'Nederland is een innovatieland en de groene sectoren - goed voor zo’n 100.000 bedrijven - hebben een groot potentieel op het vlak van economische, ecologische en sociale duurzaamheid. Een ijzersterke combinatie. Het is een troefkaart om slim uit te spelen. Groenpact helpt daarbij.'

Samenwerken voor impact
Eke Boesten: 'We weten niet precies waar we uit gaan komen, maar wel dat er grote veranderingen nodig zijn om een bijdrage te leveren aan voedselzekerheid en rekening te houden met onze "planetary boundaries". Daarbij hebben we te maken met een ruimtelijk ordeningsvraagstuk en de enorme druk op ons energienetwerk, omdat we willen verduurzamen. Niet alles kan meer zoals we het deden en dat willen we ook niet. We weten dat oplossingen niet binnen één koker, maar juist in de breedte - cross-sectoraal - gevonden worden. We hebben goede ideeën nodig en die zijn er ook. Met groen kunnen we de temperatuur tijdens hitte in de stad een aantal graden verlagen, met bomen kunnen we hevige regenval opvangen en met groene daken en gevels steeds beter water opvangen en opslaan en daarna hergebruiken in periodes van droogte. Precisielandbouw bespaart water, waterstof biedt nieuwe mogelijkheden, biologisch telen breidt zich steeds meer uit en met gevarieerde akkerranden kunnen we insecten een plek geven en dragen we bij aan een fijne natuurbeleving. Om mee te kunnen bewegen met de vraagstukken is het nodig dat alles tegelijkertijd beweegt. Het is niet dit of dat, maar én én.

'Sterker nog', zegt Christiaan Loef, 'alleen door samen te werken maken we de gewenste impact. Juist door te onderscheiden, weten waar je als sector het verschil kunt maken en waarin je wilt excelleren, kun je het beste van verschillende sectoren bij elkaar brengen. En de maatschappelijke license to produce behouden." Christiaan vervolgt: 'Door de groene opgaven centraal te stellen, zorgen we voor meer op impact gericht leren en ontwikkelen en versterken we de license to educate."
Eke Boesten roept op tot vertrouwen in elkaar.

Nature based solutions
'Tijdens de laatste Groenpactmanifestatie is aandacht gevraagd voor (soms) vergeten technieken van oude culturen die veel dichter op en met de natuur leefden', zegt Christiaan Loef.
De naam "nature based solutions" lijkt nieuw en sexy. Lessen trekken uit de natuur is juist binnen de groene sectoren al oud, het heeft anno 2023 wel een geheel nieuwe lading gekregen. Christiaan Loef: 'Onze ambitie om tot een meer natuur-inclusieve samenleving te komen, vraagt om een andere mind-set, een andere bril om naar de wereld en de opgaven te kijken. Om te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven die goed zijn voor mens én natuur.'
Eke Boesten wijst op de rol van natuur in bestrijding van bijvoorbeeld hitte, geluidoverlast en luchtvervuiling in steden.
'"Nature based solutions" gaat over het spelen, leren en werken in en vooral met de natuur. Over kringlopen. Maar ook over hightech. Er is techniek nodig om de natuur beter te kunnen begrijpen, om de kwaliteit van de natuur te kunnen verbeteren en ook om nieuwe waardes te kunnen creëren met de natuur, bijvoorbeeld via innovatieve biomonitoring', vult Christiaan Loef aan.

Ondernemend en Onderzoekend Leren
Dicht bij de praktijk blijven geeft richting aan onderzoek en technologie, en leidt tot een snellere toepassing van de nieuwste kennis en inzichten. Eke Boesten: 'We varen wel met het concept Ondernemend en Onderzoekend Leren. Met een praktisch vraagstuk als uitgangspunt betrekken we de gebruiker, onderzoeker, docent, student en alle kennisdragers samen. Het ontwikkelingsproces komt daarmee in een versnelling. Voorbeelden zijn het All Climate Greenhouse van het World Horti Center, de Nationale Proeftuin Precisielandbouw, het pilotproject Symbizon, allerlei praktijknetwerken waarin ondernemers met elkaar en met het onderwijs en onderzoek nieuwe gewassen en teelttechnieken uitproberen.'
Snelheid is belangrijk, juist vanuit de urgentie van de groene transitie, vindt ook Christiaan Loef. 'Daarom ondersteunen we als LNV, samen met het Regieorgaan SIA van NWO, praktijkgericht onderzoek in het beroepsonderwijs via het hbo-programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen en het mbo-programma Pilotregeling KIEM-Groen. Leren en ontwikkelen gebeurt steeds vaker in hybride- en praktijkcontexten waarbij de ondernemende en onderzoekende houding en vaardigheden van studenten worden gestimuleerd. Groene mbo-instellingen starten bijvoorbeeld zelf practoraten zoals Tech@doptie in groen.'

De toekomst is groen!
Eke Boesten: 'We kijken naar een nieuwe manier van leren en ontwikkelen. We hebben flexibiliteit nodig en dat lukt met op impact gerichte, sector-overstijgende, en (onderwijs)kolom-doorsnijdende aanpakken, samen met bedrijven en vele andere actoren.' Groenpact maakt zich daar sterk voor. 'We kijken nu al hoe we in de toekomst naar het volgende niveau kunnen doorgroeien, naar een nog slimmer groen kennis- en innovatiesysteem', aldus Christiaan Loef.
Geen van beiden twijfelt aan de slogan van Groenpact: De toekomst is groen!
'We wachten niet af. Met het leren en ontwikkelen in het groene domein planten we daarvoor nu de zaadjes', besluiten Eke Boesten en Christiaan Loef.

Over Eke Boesten

Eke is programmacoördinator bij en "verbindingsofficier" binnen Groenpact. Ze kijkt ook naar de toekomst, de vierde fase van Groenpact. Welke keuzes worden gemaakt? 

Over Christiaan Loef

Christiaan is beleidsadviseur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Vanuit die rol is hij mede-initiatiefnemer en coördinator van Groenpact. Christiaan is het contact voor groen onderwijs bij LNV.