Home

nationaal techniekpact 2020

Nederland telt mee in de wereld. Als het gaat om concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek behoren we internationaal gezien nog steeds tot de top. Die uitstekende positie hebben we te danken aan onze goed opgeleide beroepsbevolking.

EXTRA TECHNICI NODIG

Nederland wil graag mee blijven doen in de top, maar dit vraagt om voldoende slimme en vakbekwame technici. Want techniek is de grootste motor van onze economische welvaart. De crossovers van techniek in andere sectoren zoals de zorg, voedselindustrie, energie en sport worden alleen maar groter en gaan een grote impact hebben op de werkomgeving. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek in niet-technische beroepen neemt de komende jaren alleen maar toe. 

Ondanks alle inzet en geboekte resultaten sinds de ondertekening van het Techniekpact in mei 2013 blijft de inzet op de doorstroom van technici vanuit het onderwijs naar de technische arbeidsmarkt én op het behoud van technisch talent - van vakmensen op de werkvloer - onverminderd van groot belang. Nog steeds zijn bepaalde vacatures in de techniek moeilijk vervulbaar. Het UWV laat met cijfers zien dat er op middellange termijn in de technische en ICT arbeidsmarkt nog steeds krapteberoepen te verwachten zijn. 

Gezien de snelle technologische ontwikkelingen is het noodzaak om adequaat in te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio’s en Rijk hebben daarom op 18 april 2016 een geactualiseerd Nationaal Techniekpact gepresenteerd met 12 doelen. Deze twaalf doelen, deels nieuw geformuleerd en in lijn met de al gemaakte afspraken uit 2013, bieden voor alle betrokken partners de basis om de komende jaren gericht acties op voort te zetten en te starten, resultaten te boeken en verdere samenwerking te realiseren. 

De crossovers van techniek in andere sectoren blijven echter groeien. Zo toont de in december 2017 uitgebrachtte rapportage De Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 van het Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA) de grootte van de verwachte tekorten op de bèta-technische arbeidsmarkt voor zowel praktijkgeschoolde vakmensen als hoogopgeleide bèta’s. Daarnaast veranderen bètatechnische beroepen snel door innovatie. Technologie blijft dus een onverminderd belangrijke rol spelen in de Nederlandse economie; zowel in persoonlijke levenssfeer als maatschappelijke omgeving. 

Om te blijven kunnen bewegen met de veranderende dynamiek in de maatschappij, als gevolg van de technologische ontwikkelingen, is het nodig op een aantal urgente thema’s door te pakken en te versnellen. Daarom hebben álle partners van het Techniekpact op 18 juni 2018 vier urgente thema’s aangewezen, waarop een collectieve inspanning nodig is om versneld resultaten te boeken:

  • instroom techniek en technologie verhogen;

  • grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het technisch onderwijs;

  • bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen in de techniek en technologie;

  • docententekort in de techniek verminderen, ook via hybride docenten. 

De focus op deze vier thema’s biedt ruimte om de lopende acties van het Techniekpact voort te zetten en geeft tegelijkertijd richting om nieuwe inzet te realiseren. 

Het Techniekpact hanteert drie actielijnen om haar ambitie te realiseren:

  • Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding.

  • Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan ook aan de slag in een technische baan.

  • Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de techniek, en mensen met een technische achtergrond die met ontslag bedreigd worden of al langs de kant staan elders inzetten in de techniek.

SLEUTEL TOT SUCCES IS DE REGIO

De uitvoering van het Techniekpact bestaat uit enerzijds 12 doelen en anderzijds Techniekpacten en acties per regio. Daarnaast zijn er afzonderlijke beleidsprogramma’s van de overheid en initiatieven uit de sector die werken aan de uitvoering van (onderdelen van) het Techniekpact. Het zwaartepunt voor de uitvoering – en de sleutel voor succes – ligt in de regio’s. Daarom wordt die uitvoeringsstructuur primair vanuit de regio’s opgebouwd, aangevuld met afspraken over de uitvoering van maatregelen op landelijk niveau.

De Landelijke Regiegroep Techniekpact coördineert, volgt en bewaakt de uitvoering van de landelijke strategie, de doelen en de gemaakte afspraken in het Techniekpact. De regiegroep is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de vijf landsdelen, de Rijksoverheid, werkgevers, werknemers, topsectoren en onderwijs. 

ADVIES TOEKOMST

In 2019 is Thea Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle geïntroduceerd als nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact. Als voorzitter kreeg zij de opdracht – vanuit de ministeries EZK, OCW en SZW - een advies uit te brengen voor de toekomst van het Techniekpact. Op de Jaarconferentie op maandag 15 juni 2020 presenteerde Koster haar advies.

Doorontwikkeling Techniekpact - een nieuwe publicatie

Het Techniekpact bewijst al jaren haar meerwaarde en heeft tot veel nieuwe regelingen, samenwerkingsverbanden en kennisuitwisseling geleid. De vraag naar technologische vaardigheden blijft ook kijkend naar de toekomst onverminderd groot.

Hoe gaat het Techniekpact verder? Daarvoor kijken wij, in deze publicatie, terug en vooruit.

Thea Koster vertelt hoe zij, als voorzitter van het Techniekpact, de doorontwikkeling ziet.

We zoomen in op de vier thema’s van het Techniekpact, waarbij ook stakeholders vertellen over gezette stappen en resultaten. Verdere duiding wordt gegeven aan de hand van cijfers uit de Monitor Techniekpact, waarbij we de meest opvallende trends er nog even apart voor u uitlichten.

 

Het Techniekpact hanteert het begrip techniek in brede zin, zodat ook de domeinen technologie en bètawetenschappen er onder vallen. Het Techniekpact sluit aan bij de reikwijdte van het Masterplan Bèta en Technologie.

Het Masterplan duidt technici als mensen die één of meerdere technieken "praktisch" of reëel gebruiken. Zij werken bijvoorbeeld als laborant, onderzoeker, instrumentenmaker, ICT-er, werkvoorbereider, industrieel (creatief) ontwerper, loodgieter, ingenieur, operator of analist. Zij hebben de technische kennis om apparaten te bouwen en installaties te onderhouden. Zij houden technische systemen draaiende en ontwikkelen en implementeren nieuwe technologieën. Zij zoeken naar nieuwe wetenschappelijke kennis. Zij kunnen combinaties maken tussen disciplines (bèta-bèta en bèta-gamma) en kennis en technologie vertalen naar zinvolle innovaties op uiteenlopende terreinen, zoals zorg, voeding, energie en ICT.