Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bedrijfsleven werken op regionaal niveau nauw samen aan innovatief en kwalitatief sterk onderwijs. Zo worden de jongeren van nu goed voorbereid op de banen van de toekomst.

De onderwijscijfers worden jaarlijks geüpdatet. Het betreft hier een update van 29 juni 2023.

Monitor Techniekpact

Zelf aan de slag?

Vragen? Bronnen
Let op: buttons openen in een nieuw tabblad.

Aandeel leerlingen bètatechniek vmbo-bb/kb/gl (3e leerjaar) | Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de gemengde leerweg (gl) is er een lichte groei te zien in het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een technische1 richting de laatste jaren. Het aandeel leerlingen dat een technisch profiel kiest in vmbo-bb/-kb/-gl is in 2022/23 licht gestegen tot 20%. In 2019/2020 was dit aandeel 19%.

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg koos 24% van de leerlingen voor een technisch profiel in 2012/13. In 2019/2020 wat dit 23%; in 2022/23 is dit percentage wederom 24%. Binnen vmbo-kb is het aandeel licht toegenomen van 22% in 2012/13 tot 23% in 2022/23. Binnen vmbo-gl schommelde het aandeel in de periode 2012/13 tot en met 2021/22 tussen de 9% en 11%. In 2022/23 is het licht gestegen tot 12%.

Sinds 2018 wordt er vanuit Sterk Techniekonderwijs stevig ingezet op een kwalitatief hoogstaand technisch vmbo. Sinds 2018/19 valt dan ook op dat het percentage dat kiest voor een technisch profiel op de basis-, en kaderberoepsgerichte leerweg met 1 procentpunt is gestegen en de gemengde leerweg zelfs een stijging kent van 9% in 2019/20 tot 12% in 2022/23.

1.  Over het algemeen gebruiken we in alle monitoren de verzamelnaam bètatechniek, maar voor het vmbo gebruiken we specifiek de term techniek.

Lees meer

Aantal leerlingen bètatechniek vmbo-bb/kb/gl (3e leerjaar) | Het aantal technische leerlingen op het beroepsgerichte vmbo is het afgelopen jaar gestegen. Van 11.440 in 2021/22 naar 12.550 in 2022/23. Deze stijging kan verklaard worden door een lichte toename van het aandeel leerlingen dat kiest voor een technisch profiel en de stijging van het totaal aantal leerlingen in het beroepsgerichte vmbo.

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is het aantal leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een technisch profiel het laatste jaar toegenomen van 3.614 naar 4.044 in 2022/23. Deze stijging kan deels verklaard worden door hogere absolute aantallen, maar ook door een lichte toename van het aandeel leerlingen dat kiest voor bètatechniek.

Het absolute aantal leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) dat kiest voor een technische richting is toegenomen van 6.240 in 2012/13 naar 6.615 in 2022/23. Ook ten opzichte van het afgelopen jaar is er een flinke groei (6.109 in 2021/22 naar 6.615 in 2022/23). Hierbij is de toename te verklaren uit een hoger aandeel dat kiest voor een technisch profiel en een hoger totaal aantal leerlingen.

De gemengde leerweg (vmbo-gl) laat een stijging zien in het aantal leerlingen dat kiest voor een technisch profiel. Het aantal leerlingen in het derde leerjaar is gestegen van 1.726 in 2012/13 naar 1.891 in 2022/23. Omdat in die periode de totaalaantallen juist iets zijn gedaald, kan de stijging geheel worden toegeschreven aan een hogere keuze voor de techniek. Ten opzichte van het voorgaande jaar (2021/22) geldt eveneens een stijging; toen was het aantal 1.717.

Lees meer

Aandeel bètatechniek binnen gediplomeerden vmbo-gl/tl | Het aandeel gediplomeerden met een natuur- en scheikundeprofiel (NaSk)2 heeft de laatste tien jaren enigszins geschommeld binnen de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl).

Binnen de gemengde leerweg daalde het aandeel van 37% in 2011/12 naar 34% in 2012/13 en steeg vervolgens tot 41% in 2018/19. Na een daling in 2019/20 en 2020/21 is het percentage het afgelopen jaar gelijk gebleven (36%).

Binnen de theoretische leerweg was het aandeel in 2011/12 36%. Daarna nam het aandeel toe tot 41% in 2015/16. Dit percentage is een aantal jaren gelijk gebleven. Vanaf 2018/19 is er echter sprake van een daling. In 2021/22 is het aandeel 36%.

2. Binnen vmbo-tl is sinds 2018 een profielstructuur ingevoerd. Echter, de trends in de monitor Techniekpact lopen tenminste tien jaar. Daardoor is de indicator NaSk behouden om een vakkenpakket als (bèta)technisch te classificeren. Een tweede reden om deze indicator aan te houden, is dat niet alle vmbo-tl-leerlingen zijn geregistreerd in een profiel; in 2022/23 is van 24% van de vmbo-tl-leerlingen in het derde leerjaar geen profielregistratie bekend.

Lees meer

Aantal gediplomeerden bètatechniek vmbo-gl/tl | Het aantal gediplomeerden met NaSk binnen de gemengde leerweg was afgelopen tien jaar redelijk stabiel en kende een schommeling in de vorm van een lichte daling, een stijging, en vervolgens weer een lichte daling. In deze leerweg steeg het aantal NaSk-gediplomeerden van 2.154 in 2011/12 tot 2.759 in 2018/19. Het afgelopen jaar (2021/22) ligt het aantal met 2.517 wat lager, maar wel hoger dan in 2011/12.

Het aantal NaSk-gediplomeerden binnen vmbo-tl schommelde de laatste jaren sterker. Binnen de theoretische leerweg waren er 14.235 NaSk-gediplomeerden in 2011/12. Vervolgens steeg het tot 19.652 in 2015/16. Sindsdien is het aantal gedaald naar 14.550 in 2021/22.

Lees meer

Doorstroom leerlingen bètatechnisch vmbo - bètatechnisch mbo | Van de leerlingen in het vmbo, over alle leerwegen gezien, kiest 30%3 voor een technische vervolgopleiding in het mbo. Bij de gediplomeerden tien jaar ervoor was dit aandeel 28%. Tussen de leerwegen zijn echter grotere verschillen op te merken.

Vanuit vmbo bb/kb/gl kiest een hoger percentage leerlingen voor een technische mbo-opleiding dan vanuit de theoretische leerweg. Het aandeel daalde vanaf de theoretische leerweg de laatste jaren van 28% in 2017/18 naar 26% in 2021/22. Binnen de gemengde leerweg is eveneens een daling zichtbaar, van 32% in 2015/16 naar 30% in 2021/22. Bij de kaderberoepsgerichte leerweg gaat het om een stijging van 30% in 2013/14 naar 32% (2015/16) en vervolgens lichte schommelingen om uit te komen op 32% in 2021/22. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg steeg het aandeel van 31% in 2013/14 geleidelijk tot 34% in 2021/22.

In het filter ‘profiel’ is te zien hoe groot de relatieve doorstroom per profiel is. Vanuit technische profielen is deze doorstroom relatief groot. Bij Bouwen, wonen en interieur is dit 73%, Maritiem en techniek 52%, Media, vormgeving en ICT 61%, Mobiliteit en transport 79% en Produceren, installeren en energie 82%.

3. Bij het berekenen van deze percentages is uitgegaan van gediplomeerden die niet doorstromen naar havo en doorstromen naar het mbo.

Lees meer

Ontwikkeling vmbo

Het aandeel leerlingen dat op vmbo-bb/kb/gl kiest voor een technische richting is stabiel/licht stijgend. Zo kent vmbo-kb een stijging van 22% naar 23% en vmbo-gl een stijging van 11% naar 12%. Op vmbo-bb blijft het aandeel stabiel (24%).
De drie vmbo-leerwegen (bb/kb/gl) tezamen zagen het afgelopen jaar wel een stijging in leerlingenaantal (van 11.440 naar 12.550). Vmbo-tl kent daarentegen zowel een daling in aandeel (van 38% naar 36%) als in aantallen (van 16.197 naar 14.550).

Meer Monitor Techniekpact onderdelen

vmbo profielkeuze en doorstroom naar mbo
havo/vwo profielkeuze en doorstroom naar ho
mbo instroom en gediplomeerden
ho instroom en gediplomeerden
arbeidsvraag en -tekorten
kenmerken technische arbeidsmarkt
Publicaties