Home

Noordwest

Landsdeel Noordwest behelst de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

landsdeeltrekker

Robert Strijk

lid Landelijke Regiegroep Techniekpact
gedeputeerde Provincie Utrecht

Contact

Linda van der Wal

linda.van.der.wal@provincie-utrecht.nl

06 36 18 23 23

updates uit Noordwest

Beta4all: een gratis schakelprogramma ...

Mensen met een technische/exacte universitaire opleiding die als docent aan de slag ...

27 november 2020

door: Claudia Wijnants-Crama

U-Talent UP stoomt havo- en ...

Het programma U-Talent UP is een programma voor potentiële pioniersstudenten: ...

27 november 2020

door: Claudia Wijnants-Crama

THERE Tech Lab; educatieve ...

“Wat doe jij voor werk?” Een vraag die we veel en vaak stellen. Leg dan maar ...

09 november 2020

door: Bianca Teeling

meer

Landsdeel Noordwest behelst de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Het landsdeel Noordwest voert een gezamenlijke landsdelen actieagenda Techniekpact uit. Hierbij wordt op bovenregionaal niveau gekeken naar acties waarbij afstemming tussen de deelregio’s Metropoolregio Amsterdam, Utrecht, Noord-Holland-Noord en Flevoland van meerwaarde is. De betrokken partijen in het landsdeel hebben hiervoor een bestuurlijke kopgroep opgericht. Daarnaast functioneert een Werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en onderwijs die de Kopgroep adviseert en als klankbord dient. De deelregio’s hebben ieder hun eigen agenda’s en initiatieven passend bij aard en omvang van de opgave en economische speerpunten in hun regio. Deze zijn het vertrekpunt voor de gezamenlijke agenda.

Overleg en gedeeltelijk aansturing van de acties vindt in de verschillende regio’s plaats via: Amsterdam Economic Board; Economic Board Utrecht; TechniekRaad Noord-Holland; Regieraad Techniek in Flevoland; Technologie Raad Utrecht. Bovengenoemde platforms zijn tripartite samengesteld en hebben voeling met bedrijven, scholen, overheden en andere instellingen die afzonderlijke acties daadwerkelijk uitvoeren.

PRIORITEITEN 2016-2020

In het algemeen kiezen de partijen in Noordwest voor een continuering van de huidige inzet en die met het Techniekpact sinds 2013 een grote impuls heeft gekregen. Voor de periode 2016-2020 zijn daarnaast de prioriteiten:

KIEZEN VOOR TECHNIEK

  • Versterken van de inzet van het bedrijfsleven in primair en voortgezet onderwijs onder andere via de regionale Technetkringen en de inzet van het ICT bedrijfsleven bij het Codepact.
  • Bundeling van initiatieven die zich richten op techniekpromotie in primair en voortgezet onderwijs via doe-programma Techniekpact in de deelregio Noord-Holland met betrokkenheid van het Expertisecentrum Wetenschap en Techniek Amsterdam en vele lokale en regionale initiatieven.
  • Opzet en uitvoering van een pilot “Playful Learning” in de deelregio Utrecht.
  • Uitbouw en kwaliteitsverbetering van wetenschap en techniek in het curriculum van pabo’s en de nascholing van leerkrachten in het primair onderwijs.

LEREN IN DE TECHNIEK

  • Het uitkristalliseren van een toekomstbestendige structuur van campussen in het beroepsonderwijs aansluitend op regionaal economische speerpunten. Op basis van initiatieven die de afgelopen jaren zijn gestart (o.m. met behulp van de regeling ‘Regionaal investeringsfonds mbo’) worden bestaande opleidingshuizen, campussen, Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise waar mogelijk uitgebouwd. De regionale overheden en het bedrijfsleven dragen hier met eigen middelen aan bij.
  • Opschaling van kansrijke initiatieven voor doorlopende leerlijnen vmbo-mbo zoals de technologieroute van het Masterplan Techniek Amsterdam.

WERKEN IN DE TECHNIEK

  • Opzetten en uitvoeren van een pilot techniek in het kader van het regionale actieprogramma Leven Lang Leren in de Metropoolregio Amsterdam. Dit programma is erop gericht via regionale bundeling van sectorale fondsen structureel meer intersectorale mobiliteit tot stand te brengen.
  • Bevorderen van transparantie van arbeidsmarkt informatie. De bestaande instrumenten voor monitoring van arbeidsmarkt informatie zullen worden verbeterd en voor verschillende doelgroepen beter toegankelijk gemaakt.

PRAKTIJKVOORBEELDEN UIT NOORDWEST