Home

Noord

Landsdeel Noord behelst de drie Noordelijke provincies: Groningen, Fryslân en Drenthe.

landsdeeltrekker

Cees Bijl

lid Landelijke Regiegroep Techniekpact
gedeputeerde Provincie Drenthe

Contact

Tanja Sextro

T.sextro@drenthe.nl

0592 - 365856

updates uit Noord

Drie zonneboten varen de Elfstedentocht ...

Door de Friese wateren langs de elf steden. En dit geheel op de kracht van de zon! Door ...

03 juli 2020

door: Claudia Wijnants-Crama

Passie voor techniek én onderwijs

Om voeling met de beroepspraktijk te houden is het belangrijk dat zittende ...

26 mei 2020

door: Claudia Wijnants-Crama

'Bèta Battle' online

Normaal is de Bernoulliborg op de Zernike Campus het kloppend hart van de Beta Battle ...

12 april 2020

door: Claudia Wijnants-Crama

meer

Landsdeel Noord behelst de drie Noordelijke provincies: Groningen, Fryslân en Drenthe.

In Landsdeel Noord hebben ondernemers, onderwijs en overheid met veel enthousiasme in 2013 het Techniekpact Noord ontwikkeld en hun gezamenlijke doelstellingen voor de periode tot 2020 vastgesteld. Sinds begin 2014 is de uitvoering van het Techniekpact Noord in volle gang en wordt op regionale schaal gewerkt aan een concrete agenda voor goed onderwijs van jong tot oud en een goed functionerende arbeidsmarkt in de techniek. Dit gebeurt langs twee programmalijnen. Deze zorgen voor een betere samenhang tussen de ontplooide activiteiten en een doelmatigere infrastructuur voor de techniek in Noord-Nederland. Vooral de aanpak die gericht is op “doen” en samenwerken heeft ertoe geleid dat in Noord Nederland steeds meer resultaten zichtbaar worden. Daarbij wordt een nadrukkelijke verbinding gelegd met het beleid van de drie Noordelijke centrumgemeentes (Emmen, Groningen en Leeuwarden). Landsdeel Noord kent een stuur- en werkgroep Techniekpact waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheden actief zijn.

PRIORITEITEN

Ondanks de tot nu toe behaalde mooie resultaten van het Techniekpact Noord blijven de doelstellingen zoals die in 2013 geformuleerd zijn nog steeds actueel. Ook in de periode 2016-2020 zal de nadruk liggen op de realisatie van een structurele inbedding van wetenschap en technologie in het regionale basisonderwijs en het werken met publiek-private samenwerkingsverbanden. Het aantal nieuwe speerpunten is dan ook beperkt. Wijzigingen betreffen vooral het verder concretiseren en invullen van de bestaande doelen om de noordelijke ambities te realiseren. Monitoring, ketensamenwerking met het bedrijfsleven en branding zijn daarnaast de belangrijke randvoorwaarden om inzichtelijk te krijgen of de doelen gerealiseerd worden en om aan het veld te laten zien welke successen behaald worden.

KIEZEN VOOR TECHNIEK

  • Meer inzet op loopbaanoriëntatie en begeleiding van meisjes in de Techniek.
  • Voorzetten en verduurzamen van de regionale ‘Toptechniek in bedrijf’ samenwerkingen: (po)-vo (vmbo/avo)-mbo/hbo.
  • Publiek-private samenwerking: co-creatie ‘inkleuren’ regionale profiel mbo en behoud van een regionaal goed bereikbaar aanbod van technisch vmbo onderwijs. Dit in het kader van profielkeuze, nieuwe bekostiging en demografische ontwikkelingen.

LEREN IN DE TECHNIEK

  • Expliciete aandacht voor arbeidsmarktperspectief voor Entree en mbo 2 niveau (o.a. BBL, Metaal carrousel).
  • Aandacht voor toenemende vraag naar mbo 4 niveau en hoger (doorlopende leerlijn mbo-ad-hbo, aanbod excellentie).

WERKEN IN DE TECHNIEK

  • Bevorderen intersectorale mobiliteit en activiteiten en cultuur inzake leven lang leren. De gemeentes zullen ook sterker bij deze investering in de duurzame inzetbaarheid van mensen worden betrokken.
  • Aantrekkelijk werkgeverschap.
  • Boeien en binden van jonge werknemers incl. aandacht voor generaties op de werkvloer.

PRAKTIJKVOORBEELDEN UIT NOORD