Home

FAQS

In 2013 tekende bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven, van werkgevers, werknemers, de regio’s en het Rijk, het Techniekpact. Op 18 april 2016 is een geactualiseerd Techniekpact gepresenteerd met twaalf doelen is een nieuwe onderverdeling gemaakt, wat ruimte biedt om de lopende acties van het oorspronkelijke Techniekpact te continueren, en om nieuwe inzet te formuleren. De overkoepelende ambitie van het Nationaal Techniekpact 2020 blijft ongewijzigd: door een structurele aanpak zorgdragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu én van morgen.

Lees hier meer over het Techniekpact - inzet 2016-2020
Bekijk de 12 doelen die zijn afgesproken

Techniek is overal. In zowel de persoonlijke levenssfeer als maatschappelijke omgeving krijgt iedereen ermee te maken. Het is de grootste motor van onze economische welvaart. De crossovers van techniek met sectoren zoals de zorg, voedselindustrie, energie en sport worden alleen maar groter en gaan een grote impact hebben op de werkomgeving. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek in niet-technische beroepen neemt de komende jaren alleen maar toe. 

Sinds 20131 werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen aan het Techniekpact met als centraal doel de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen. 

Om adequaat in te kunnen spelen op de technologische ontwikkelingen, die naar verwachting de wereld zowel maatschappelijk als economisch in een hoog tempo ingrijpend zullen veranderen, is in 2016 het Techniekpact geactualiseerd. Er komen functies die nu nog helemaal niet bestaan, binnen sectoren die we nu nog niet kunnen voorspellen. Deze dynamiek op de arbeidsmarkt brengt belangrijke uitdagingen met zich mee. Hoe zorgen we dat de jongeren en werknemers van nu beschikken over de juiste vaardigheden voor de nabije arbeidsmarkt? Hoe zorgen we dat werkenden in de techniek in staat zijn om met de veranderingen mee te bewegen en wat betekent dit voor de werkplek?

Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid leveren ieder een bijdrage aan het Techniekpact. Doel is dat meer goed opgeleide vakkrachten voor techniek kiezen of voor de technische sector behouden blijven. In het Techniekpact zijn afspraken gemaakt over de concentratie van techniek-opleidingen in regio’s, in combinatie met een grotere betrokkenheid van bedrijven. Bijvoorbeeld door meer en betere stageplekken, goede informatie (transparantie) over loopbaanperspectieven, het stimuleren van de zij-instroom van docenten uit het bedrijfsleven, het beschikbaar stellen van moderne apparatuur en een actieve rol voor bedrijven bij techniekpromotie in het funderend onderwijs (4 tot 18 jaar), het wegnemen van obstakels (o.a. wet- en regelgeving) voor publiek-private samenwerking rond (techniek)onderwijs.

Bekijk hier welke 12 doelen zijn afgesproken

Namens het Kabinet hebben minister Bussemaker (OCW), minister Asscher (SZW), minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) het Techniekpact op 13 mei 2013 ondertekend. De ministeries zijn voor de landelijke afspraken verantwoordelijk voor de acties die binnen hun portefeuille vallen. Het projectteam van het Techniekpact is ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij verzorgen onder andere de afstemming met de Landelijke Regiegroep Techniekpact en de liaisons van de verschillende betrokken partijen.

In alle landsdelen werken stakeholders uit overheden, onderwijs en bedrijfsleven samen aan de uitvoering van het Techniekpact op regionaal niveau.

Bekijk hier wie de landelijke partners van het Techniekpact zijn.

Om maatwerk te garanderen en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale en regionale behoeften en initiatieven ligt het zwaartepunt van de uitvoering in de regio’s. De regio’s – onderverdeeld naar de vijf landsdelen Noord, Oost, Zuidoost, Zuidwest en Noordwest – zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van hun regionale afspraken inclusief vertaling van de landelijke afspraken in hun regio en een eigen op maat toegesneden uitvoeringsstructuur.

Daarnaast is er een Landelijke Regiegroep Techniekpact (LRT). De taak van de regiegroep is om de uitvoering van de landelijke strategie en doelen en de gemaakte afspraken in het Techniekpact te bewaken en zo nodig bij te sturen. In de LRT zijn alle stakeholders van het Techniekpact vertegenwoordigd,

Voor de uitvoering van het Techniekpact is Nederland in vijf landsdelen verdeeld, te weten:

  • Noord: Groningen, Friesland en Drenthe
  • Zuidwest: Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland
  • Oost: Gelderland en Overijssel
  • Zuidoost: Brabant (excl. West-Brabant) en Limburg
  • Noordwest: Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Deze indeling is gekozen omdat binnen deze regio’s grotendeels dezelfde arbeidsmarktproblematiek speelt.

De vijf landsdelen, en de regio’s daarbinnen, zijn na de ondertekening voortvarend aan de slag gegaan met de regionale uitvoering van het Techniekpact. Hiervoor heeft elk landsdeel één of meerdere regionale techniekpactagenda’s opgesteld en een eigen op maat toegesneden uitvoeringsstructuur opgezet.

De Landelijk Regiegroep Techniekpact (LRT) is verantwoordelijk om de uitvoering van de landelijke strategie en doelen en de gemaakte afspraken in het Techniekpact te bewaken en zo nodig bij te sturen.

Er is geen algeheel budget beschikbaar voor uitvoering van het Techniekpact maar voor sommige acties geeft de overheid wel een impuls, zoals de subsidieregeling van het Regionaal investeringsfonds mbo voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs, via de Regeling Sectorplannen voor aanpak vermindering werkloosheid en verbetering functioneren arbeidsmarkt, én via de Impuls Leraren Tekortvakken voor het ontwikkelen van een integrale aanpak om leerkrachten te scholen in het lesgeven van wetenschap- en techniekonderwijs. Het Techniekpact is namelijk een “doe-agenda” die de lopende projecten, initiatieven en beleidsprogramma’s met elkaar verbindt en daarmee versterkt.

In dit document (PDF-download) proberen wij u een overzicht te geven van landelijke en Europese regelingen, met een korte beschrijving en verwijzing naar gedetailleerde informatie. Het is echter niet uitputtend en er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit overzicht.

Lesmateriaal en informatie over ander activiteiten voor wetenschap- en techniekles kunt u vinden op www.w&tindeklas.nl of via www.wetenschapsknooppunten.nl

Het Techniekpact is een samenwerkingsverband waarin partijen zich inzetten om meer mensen voor de techniek te laten kiezen en te behouden. Wij bieden geen actueel overzicht van openstaande vacatures in de techniek. U kunt zich hiervoor de verschillende vacaturebanken raadplegen.

Meer informatie over omscholing via het volgen van een cursus, training of beroepsopleiding vindt u op www.roc.nl.

Een overzicht van stages binnen de technische sector vindt u op www.stagemarkt.nl.

Om te kunnen werken in het onderwijs moet u in het bezit zijn van een diploma van een lerarenopleiding. Informatie over deze opleidingen vindt u op studiekeuze123.

Bent u een bijna of recent afgestudeerde academici? En wilt u de uitdaging van het onderwijs en bedrijfsleven aangaan en de competenties van leraar én leider willen ontwikkelen. Bekijk dan eens het traineeprogramma "Trainees in het onderwijs".