Home

CONTACT:

Maartje Vedder

Omschrijving

Sinds de start van het Techniekpact spannen mbo-instellingen, voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven zich er samen voor in dat tenminste 30 procent van de jongeren kiest voor een technische beroepsopleiding. Het experiment gecombineerde leerwegen BOL/BBL is in 2015 gestart en loopt tot 2021. Met de gecombineerde route leren studenten extra kennis en vaardigheden aan voordat zij de werkvloer opgaan. Leerbedrijven krijgen op deze manier studenten binnen met meer kennis en vaardigheden die daardoor sneller inzetbaar zijn. Het gezamenlijk ontwikkelen van een toekomstvisie op onderwijsinhoud en –aanbod binnen de regio is een belangrijke uitdaging. De Centra voor innovatief vakmanschap zijn hiervoor een belangrijk instrument.

Concrete acties

  • Mbo-scholen krijgen meer ruimte voor het ontwikkelen van eigen regionaal opleidingsaanbod. Via het experiment ‘Cross-over kwalificaties’, vanaf augustus 2016, kunnen mbo-scholen met hun opleidingen sneller inspelen op opkomende beroepen, door samen met het bedrijfsleven zelf een kwalificatie samen te stellen en op basis hiervan het onderwijs vorm te geven. Scholen mogen vanaf 2017 zelf ontwikkelde opleidingen aanbieden die een combinatie vormen van meerdere kwalificaties.

  • Meer aandacht wordt besteed aan lager opgeleiden in de techniek en instrumenten om hun arbeidsmarktkansen te verhogen, onder andere via financiële ondersteuning van publiek-private samenwerking bij entreeopleidingen vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo.

  • Vanaf het schooljaar 2016-2017 kunnen scholen ook een doorlopende leerlijn van vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg naar een mbo-opleiding op niveau 3 aanbieden (de ‘vakmanschaproute’). De bestaande ‘Technologieroute’ wordt onder de nieuwe naam ‘beroepsroute’ verbreed naar alle sectoren van het mbo: er zijn dan ook geïntegreerde leerroutes voor de richtingen 'Zorg & welzijn' en 'Economie en handel' mogelijk. Experimenten binnen de sectoren techniek en groen, zowel lopende als nieuwe, mogen wel de naam technologieroute blijven voeren.

Betrokken partijen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid

In de praktijk

Hoe gewerkt wordt aan de realisatie van doel 9

BEKIJK ALLE CASES BIJ DOEL 9