Home

Omschrijving

Om goed onderwijs te kunnen verzorgen, is het belangrijk dat scholen over voldoende kwalitatief sterke docenten beschikken. De komende jaren dreigt zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve lerarentekort echter op te lopen, vooral voor de bètavakken. Veel oudere docenten gaan met pensioen en te weinig (universitair geschoolde) studenten kiezen op dit moment voor het leraarschap. In het sectorakkoord VO en de VO-agenda 2014-2020* is het aantrekken en opleiden van goede docenten en verder professionalisering dan ook een belangrijk thema, waarbij praktische ondersteuning wordt geboden. Via de bestaande infrastructuur van regionale VO-HO-netwerken (inclusief Bètasteunpunten) wordt de regionale ketensamenwerking gestimuleerd tussen voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en bedrijfsleven. In deze netwerken kunnen zittende docenten in het voortgezet onderwijs zich, in contact met het technisch hoger onderwijs en bedrijfsleven, doorlopend professioneel ontwikkelen, werken aan vak vernieuwingen en de aansluiting VO-HO verbeteren.

Concrete acties

  • Besturen en docenten worden gestimuleerd om hun wensen tot meer professionalisering actief en duidelijk aan te geven. De regionale netwerken van scholen en schoolbesturen vormen een platform voor scholen om ervaringen en programma's op het gebied van professionalisering te delen. Via uitvoering van het actieplan ‘Meer academisch geschoolde leraren voor de klas’ wordt ingezet op het opleiden van meer en beter gekwalificeerde academische docenten voor het voortgezet onderwijs. Techniekdocenten die hun master willen halen kunnen een financiële tegemoetkoming in hun studiekosten aanvragen.

  • De netwerken van hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (HTNO) en de regionale VO-HO-netwerken worden steviger aan elkaar verbonden omdat beide elkaar kunnen versterken.

  • Ondersteuning schoolbesturen (op hun verzoek) bij het flexibeler inrichten van de onderwijsteams. Door gebruik te maken van het alumninetwerk van universitaire lerarenopleidingen en via het traineeprogramma ‘Eerst de Klas’ worden academici met een graad actief betrokken bij het onderwijs. Hierdoor wordt ook ruimte gecreëerd voor hybride functies: academici die deels lesgeven, deels actief zijn in een andere functie.

  • Meer stages en gastlessen voor zittende en aankomende docenten via onder andere de ‘STEM Teacher Academy’. Docenten werken op deze manier aan hun professionalisering en aan de ontwikkeling van lesmateriaal.

Betrokken partijen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid


*Kamerbrief Sectorakkoord Voortgezet Onderwijs, 16 april 2014, vergaderjaar 2013-2014, 31289, nr. 187. In het Sectorakkoord vo is afgesproken dat in 2020 50 procent van de vo-leraren een masteropleiding heeft (in 2013 was dit 33 procent). Voor het vwo is de ambitie om in de bovenbouw ruim 80 procent masteropgeleide leraren te hebben, ten opzichte van 53 procent in 2013. Zie ook www.vo2020.nl.

In de praktijk

Hoe gewerkt wordt aan de realisatie van doel 6

BEKIJK ALLE CASES BIJ DOEL 6