Home

CONTACT:

Astrid Zwinkels

Omschrijving

De pabo’s zijn goed betrokken bij de implementatie van Wetenschap en Technologie, sinds 2015/2016 is dit in het curriculum van alle opleidingen tot leraar basisonderwijs op de pabo’s ingebed*, als integraal onderdeel van ten minste aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. In het schooljaar 2015/2016 zijn ook de eerste leerkrachten, via een inhaalslag voor derde- en vierdejaars studenten, afgestudeerd die onderwijs in wetenschap & technologie kunnen geven. Ruim 19.000 leerkrachten in het primair onderwijs hebben zich via het professionaliseringsbudget binnen het actieplan 'Kiezen voor Technologie' geprofessionaliseerd. De inzet van activiteiten binnen doel 2 is gericht op het bekwamen van nog meer leraren en schoolleiders in wetenschap & technologie.

Concrete acties

  • Op de pabo’s wordt meer aandacht gegeven aan individueel gericht leren met daarbij ook een focus op wetenschap & technologie-talenten. Bij verdere implementatie van wetenschap & technologie kunnen programma’s als First Lego League via training en begeleiding een plek krijgen op de pabo’s.

  • Er wordt voor docenten een ‘inventarisatie- en pilotproject’ gestart gericht op het voorkomen van vroege stereotypering en ‘gender’ associaties rondom techniek. Daarbij start ook een project om pabo-studenten genderbewust te maken en voor te bereiden op hun rol bij het voorkomen en doorbreken van genderstereotypering.

  • Naar aanleiding van de evaluatie 'Kiezen voor Technologie' en de visie van het Onderwijs2032 wordt nagegaan welk aanbod het meest geschikt is om wetenschap en technologie in het basis- en voortgezet onderwijs in te bedden, met specifieke aandacht voor digitale vaardigheden, en op welke wijze alle leerkrachten in het basisonderwijs hier toegang tot krijgen.

Betrokken partijen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid


*Hierover zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het ministerie OCW en Vereniging Hogescholen.

 

In de praktijk

Hoe gewerkt wordt aan de realisatie van doel 2

BEKIJK ALLE CASES BIJ DOEL 2