Home

Omschrijving

De sociale partners continueren, samen met de Rijksoverheid en de regio’s, de maatregelen uit 2013 gericht op het behoud van vakkrachten door te investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De technische O&O fondsen laten al goede voorbeelden zien op het gebied van (inter-) sectorale mobiliteit in de technische sectoren. Deze mobiliteit kan verder worden uitgebreid, waarbij de huidige initiatieven als voorbeeld kunnen dienen. (Regionale) arrangementen tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs, waardoor opleidingen beter toegankelijk zijn voor werkenden en werkzoekenden, kunnen hieraan verder bijdragen. Het is van belang dat regionale samenwerking ter bevordering van intersectorale scholing en mobiliteit zich verder ontwikkelt. Er wordt geïnvesteerd om vrouwelijke vakkrachten en om vijftigplussers te behouden voor de techniek.

Concrete acties

  • De pilot flexibilisering en de experimenten vraagfinanciering voor het deeltijd hoger onderwijs zijn in 2016 van start gegaan in de sector Techniek & ICT. Het gaat hierbij om opleidingen waaraan behoefte is in het werkveld. Daarnaast wordt gewerkt aan verbreding van de experimenten vraagfinanciering met meer opleidingen in de sector Techniek & ICT en in de sector Zorg & Welzijn in 2017.

  • Bestaande goede voorbeelden op het gebied van (inter)-sectorale mobiliteit zullen ter inspiratie worden gedeeld met andere technische O&O-fondsen.

  • Start Fieldlab Sociale Innovatie in 2016 in samenwerking met de technische branches en de fysieke Smart Industry Fieldlabs. Het Fieldlab Sociale Innovatie richt zich op de veranderende rol van de mens binnen de (Smart Industry) ondernemingen en op de (Smart Industry) arbeidsmarkt - vaak in een regionale en intersectorale context - en de daarmee veranderende benodigde (leidinggevende en uitvoerende) vaardigheden. Een belangrijk thema binnen het Fieldlab Sociale Innovatie is het bevorderen van informeel leren door het scheppen van leerrijke werkomgevingen in MKB-bedrijven.

  • De topsectoren zetten gezamenlijk in op het stimuleren van kenniscirculatie middels scholing op alle niveaus en gaan werken met zeven pilots, o.a. gericht op zelfstandigen en docenten in het hbo.

  • Start van ‘mentoringcircles’ in samenwerking met VHTO van startende en meer ervaren vrouwelijke vakkrachten ten behoeve van het behoud, en eventuele mobiliteit van vrouwelijke vakkrachten.

  • Ook wordt bezien hoe vijftigplussers die werkloos zijn of werkloos dreigen te worden de overstap kunnen maken naar de techniek.

Betrokken partijen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid

In de praktijk

Hoe gewerkt wordt aan de realisatie van doel 12

BEKIJK ALLE CASES BIJ DOEL 12