Home

Omschrijving

De arbeidsmarkt kent een sterk regionaal en sectoraal karakter. Door goede arbeidsmarkt-informatie te ontsluiten en te leren van regionale en sectorale of nationale uitvoering, kan men beter inspelen op de veranderingen in de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen de verschillende netwerken is hiervoor een pré.

Concrete acties

  • Samenwerking tussen regionale en sectorale netwerken wordt gestimuleerd door bijeenkomsten in het kader van de implementatie van landelijke en regionale sectorplannen. Ook wordt de werking van Servicepunten Techniek, een samenwerkingsverband tussen sociale en publieke partners, bestendigd. Vanuit de ambitie van het behouden, werven en benutten van talent wordt proactief gekeken naar de koppelingen die er te maken zijn tussen netwerken van de Topsectoren en regionale arbeidsmarktnetwerken van het Techniekpact.

  • In het kader van ‘Doorstart naar nieuw werk’* worden vanaf 2016 scholingsvouchers ter beschikking gesteld en is er een bredere toepassing van de brug-WW om bij te dragen aan effectieve van-werk-naar-werk transities. De verbinding met de regionale economische, innovatie- en arbeidsmarktagenda’s is hierin een belangrijk aandachtspunt. Hiermee wordt zowel van werk naar werk als (zij)instroom van werkzoekende naar werk bevorderd.

  • Relevante arbeidsmarktinformatie wordt eenduidig, landelijk en regionaal zichtbaar gemaakt, net als monitoring van vacatures en gevraagde competenties en aanbod. De vijf landsdelen, provincies en UWV zullen hierin gezamenlijk optrekken om tot een landelijk werkende opzet te komen. Het regionale arbeidsmarktdashboard van Brainport Network is hiervoor een mooi voorbeeld.

  • Er komt een transparant overzicht van financierings- en stimuleringsmogelijkheden voor de werknemer. Hierbij worden zowel nationale, provinciale als gemeentelijke middelen opgenomen, zoals scholingsvouchers, het Europees Sociaal Fonds, goed werkgeverschap voor young professionals en programma’s duurzame inzetbaarheid personeel.

  • In 2016 zijn 28 nieuwe sectorplannen uit de derde tranche van start gegaan. Deze plannen zijn gericht op transities van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk, waaronder 17 regionale sectorplannen. Uitgangspunt bij de bemiddeling naar werk zijn beschikbare vacatures (aanbodkant). In veel regio’s is vraag naar technische beroepen. Daarnaast wordt samen met sociale partners uitvoering gegeven aan de zogenoemde ‘ Doorstart naar nieuw werk’, een pakket aanvullende maatregelen. Dit pakket bestaat onder meer uit het ter beschikking stellen van scholingsvouchers voor opleidingen richting kansrijke beroepen en de bredere toepassing van de brug-WW. Ook zijn er middelen voor versterking van samenwerking in de regio. De inzet van deze instrumenten moet aansluiten op de dynamiek in de regio.

Betrokken partijen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid
 

*Kamerbrief Doorstart Naar Nieuw Werk, 27 november 2015, vergaderjaar 2015-2016, 33566, nr. 86.

In de praktijk

Hoe gewerkt wordt aan de realisatie van doel 11

BEKIJK ALLE CASES BIJ DOEL 11