Home

TechYourFuture

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 2

In het Nationaal Techniekpact 2020 hebben alle basisscholen in Nederland zich verbonden aan het doel om Wetenschap en Techniek (W&T) in 2020 structureel aan te bieden. Voor veel leerkrachten is die aandacht voor W&T nog een uitdaging. Gelukkig zijn er voor hen voldoende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen met lesmateriaal en handvatten voor een andere didactische aanpak.

TechYourFuture, Centre of expertise TechniekOnderwijs, is een initiatief van de hogescholen Saxion en Windesheim en de Universiteit Twente om onderwijs, overheid, onderzoek en ondernemingen samen te brengen. Het Centre ondersteunt het onderwijs bij de ontwikkeling van nieuwe betekenisvolle en praktijkgerichte leeromgevingen, waarbij leerkrachten een actueel beeld scheppen van bèta en techniek. 

MASTERCLASS

Dit voorjaar organiseert TechYourFuture samen met hogescholen Saxion en Windesheim bijvoorbeeld de masterclass ‘Taal en Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs.’ Tijdens deze masterclass krijgen leerkrachten inzicht in de mogelijkheden die het vak Wetenschap en Techniek biedt om taalvaardigheid van kinderen te stimuleren. De W&T-les biedt mooie kansen om de woordenschat van kinderen uit te breiden. “We zijn bezig om een blauwdruk te ontwikkelen voor de pabo om W&T in de opleiding vorm te geven”, zegt Brunninkhuis, directeur van TechYourFuture. “Het moet geen vak erbij worden, we willen W&T integreren in andere vakken. Het gaat om de houding van de leerkracht ten opzichte van W&T. ”

LESSENSERIES

TechYourFuture wil vooral aansluiten bij bestaande organisaties en instanties die zich ook met onderwijs en W&T bezighouden. Zo is er samen met Kennisnet gewerkt aan een project over Energie in het kader van de reeks onlinelessen. De serie ‘WatNou?’ biedt digitale lesideeën bij actuele thema’s. Met de afdeling educatie van NEMO wordt er aan twee pilots gewerkt: ‘Engineer’ voor het PO en ‘Tube Your Future’ voor het VO. Ook deden scholen in Twente dit jaar mee aan de First Lego League, een Challenge waarbij kinderen met zelfgebouwde karretjes, die worden aangestuurd met een afstandsbediening, een race houden. Brunninkhuis: “Een basisschool uit Almelo won de vierde prijs in de Benelux finale.”

TRADITIONEEL BEELD

Twente is een ‘High Tech’ regio. Er zijn veel HTSM bedrijven, gericht op ontwikkeling van Smart Materials, waarbij mechatronica en elektronica belangrijke sectoren zijn. Voor het bedrijfsleven is het daarom van belang dat leerlingen op jonge leeftijd al kennismaken met de wereld van de techniek. “Jongeren hebben vaak een traditioneel beeld van de techniek”, zegt Brunninkhuis. “Een beeld van vieze handen, veel lawaai, en er werken geen vrouwen of mensen met een bi-culturele achtergrond. Dat beeld moeten we proberen bij te stellen. Techniek is modern, gaat over samenwerken en ict. Het werkveld wordt bovendien internationaler, dus ook talen zijn belangrijk.”

ONTWIKKELTEAMS

Voor leerkrachten heeft W&T niet altijd prioriteit. Brunninkhuis: “Scholen worden afgerekend op taal en rekenen. Mede door de eisen van Cito-toetsen ervaren leerkrachten veel werkdruk. Maar er is ook sprake van handelingsverlegenheid. De huidige generatie leerkrachten heeft op de pabo geen les gehad in W&T. TechYourFuture helpt deze leerkrachten om in ontwikkelteams lessencycli op te zetten. Het gaat erom dat leerkrachten zich bewust worden van de kansen die W&T biedt.”

LOOPBAANORIËNTATIE

Ook in het primair onderwijs is loopbaanoriëntatie al belangrijk. Brunninkhuis: “We willen graag dat er over techniek gesproken wordt aan de keukentafel, op school, overal. Kinderen zijn makkelijk enthousiast te maken en zijn uit zichzelf ontdekkend en onderzoekend. Ouders moeten ook wennen aan moderne beelden van techniek”. TechYourFuture organiseert daarom samen met scholen ouderavonden over W&T. Daarbij worden expliciet vrouwelijke technici uitgenodigd om te vertellen over, bijvoorbeeld, nanotechnologie of biotechnologie. 

DOORLOPENDE LEERLIJN

De overgang van de ene schoolsoort naar de andere vormt ook een knelpunt. “We stimuleren scholen bij de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen”, zegt Brunninkhuis. “Leerlingen krijgen soms in het voortgezet onderwijs dezelfde stof als in het basisonderwijs en dat is niet stimulerend.” Voor Brunninkhuis is het project TechYourFuture geslaagd als leerkrachten W&T-lessen duurzaam integreren in het curriculum. “W&T krijgt dan een plek in lerarenopleidingen en onderwijs. Door intensieve samenwerking tussen onderwijs en ondernemingen kunnen we de behoefte aan meer en beter geschoolde technici op termijn oplossen. ”

CENTRES OF EXPERTISE

Centres of expertise zijn publiek-private samenwerkingsvormen waarin onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan en investeren in toekomstgerichte hbo-opleidingen. Daarnaast voeren de Centres of expertise toegepast onderzoek uit. TechYourFuture onderzoekt hoe het keuzemoment van jongeren zodanig is te beïnvloeden dat zij een weloverwogen, structurele keuze maken voor een bèta- of technische (vervolg)opleiding.

TIPS

  • We moeten doorgaan op de ingeslagen weg. Scholen moeten straks zelf W&T invulling geven, maar voorlopig is stimulering en facilitering nog nodig.
  • Het is belangrijk verschillende initiatieven in de regio’s goed te inventariseren en bij elkaar te laten aansluiten. De site techniekonderwijs.nl brengt initiatieven per regio goed in beeld.

Deze case is een voorbeeld van doel 2 van het Techniekpact: Leerkrachten beter toerusten op het aanbieden van W&T.

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

MEER CASES BIJ DOEL 2