Home

Technieklokaal in Winkler Prins

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 3

De openbare school voor voortgezet onderwijs Winkler Prins in Veendam heeft op de onderbouwlocatie een technieklokaal ingericht waar basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 vier keer per jaar aan de slag gaan met een techniekopdracht. Zij worden daarbij begeleid door vrijwilligers. Naast een financiële bijdrage van drie gemeenten en de scholen wordt het project gesponsord door het bedrijfsleven. 

Op de meeste basisscholen is geen technieklokaal en om kinderen goede technische opdrachten te laten uitvoeren is een lokaal nodig waar ze kunnen solderen, zagen en boren. De Winkler Prins in Veendam wil graag meewerken aan de oplossing van dit knelpunt en stelt daarom op de onderbouwlocatie een technieklokaal beschikbaar. Sinds januari 2014 krijgen in dit lokaal ruim 1000 leerlingen van 23 basisscholen uit drie gemeenten – Veendam, Menterwolde en Oude Pekela - techniekles. Zij worden daarbij begeleid door zo’n veertig vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn bijna allemaal gepensioneerd en afkomstig uit de technieksector.

GEZAMENLIJK

Het project wordt betaald door de gemeente, de scholen en het bedrijfsleven gezamenlijk. Voor het Technieklokaal is een coördinator aangesteld die contact onderhoudt met de vrijwilligers, roosters maakt, de basisscholen de digitale, voorbereidende lesstof toestuurt en het materiaal en het gereedschap op orde houdt. Daarnaast zijn er de kosten voor materiaal, gereedschap, machines, de training van de vrijwilligers en de eigen leerkrachten. Het bedrijvennetwerk Veendammer Ondernemers Compagnie (VOC) steunt het project financieel uit een verhoging van de contributie en in natura. “De gemeenten Veendam en Menterwolde dragen samen ongeveer een kwart van het benodigde budget bij”, vertelt Roel Hummel, directeur Onderbouw en projectleider. “De scholen voor basisonderwijs en wij betalen ongeveer de helft en het bedrijfsleven sponsort ons voor de rest. Voor de komende drie jaar krijgen we met de huidige toezeggingen de begroting waarschijnlijk wel sluitend.” Winkler Prins is zelf lid geworden van VOC en neemt deel aan activiteiten om zo bedrijven voor dit project en het techniekonderwijs te interesseren. “Dit project is een samenwerking tussen het basis- en het voortgezet onderwijs, tussen openbaar, protestants-christelijk en katholiek onderwijs en tussen scholen van verschillende signatuur, zoals Dalton- en Jenaplanscholen. Dat, de verbinding met het bedrijfsleven en de samenwerking met vrijwilligers roepen veel enthousiasme op.”

ENTHOUSIAST

Voor Winkler Prins zijn er drie belangrijke redenen om mee te doen aan het project. Hummel: “We willen leerlingen enthousiast maken voor een opleiding in techniek of science. Dat kan de basisberoepsgerichte leerweg installatietechniek zijn, maar ook de Technische Universiteit of de Hogere Laboratoriumschool. Ten tweede willen we de doorgaande leerlijn primair- voortgezet onderwijs voor techniek verbeteren. We hebben zo’n traject ook aan de uitstroomkant met het mbo. Ten derde werkt het project drempelverlagend. Dankzij dit project zijn de kinderen in totaal acht keer op de school geweest voordat ze naar de brugklas gaan.”

TOENEMENDE BEHOEFTE AAN TECHNICI

In de provincie Groningen is er een tekort aan goed opgeleide technici, en gezien de ontwikkelingen in de regio zal de behoefte aan technici toenemen. Op het gebied van energie en duurzaamheid gebeurt er veel. In Eemshaven bouwt Google een datacenter dat energie gaat gebruiken van een windmolenpark en ook in de bouw zijn er kansen, vertelt Hummel. “Vanwege de aardbevingen is er behoefte aan vaklieden die kunnen restaureren en huizen aardbevingbestendig kunnen maken. Daar komen ongetwijfeld weer nieuwe technieken en materialen aan te pas. Die beweging zien de bedrijven ook. Uitzendbureaus zijn actiever geworden met bemiddelen.” 

ONDERWIJSPRIJS

Vorig jaar won Winkler Prins de Onderwijsprijs Groningen in de voorronde van de Nationale Onderwijsprijs. Sindsdien vertonen ook andere scholen belangstelling voor het project. Hummel ziet met vertrouwen de toekomst van het concept tegemoet. “In 2020 is wetenschap- en techniekonderwijs opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs. Daar hebben scholen dan ook lokalen en materialen voor nodig. Hier is een ruim, modern, goed geoutilleerd lokaal, dat kunnen we zo gebruiken. Straks staat techniek bij iedereen duurzaam op het netvlies.”

TIPS

  • Voor dit soort projecten zijn meerdere kartrekkers nodig, mensen die zich enthousiast inspannen om het tot een succes te maken. Zorg ervoor dat het project niet afhankelijk is van één of twee kartrekkers, maar maak de projectgroep breder.
  • Investeer in vrijwilligers. Organiseer gezellige bijeenkomsten als een maandborrel en bedrijfsexcursies voor deze groep en laat ze meedoen aan activiteiten die voor de teamleden van de school worden georganiseerd.

Deze case is een voorbeeld van doel 3 van het Techniekpact: Versterken van publiek-private samenwerkingen in primair en voortgezet onderwijs. 

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Noord
  • Actielijn: Kiezen voor Techniek
  • Projectleider: Roel Hummel
  • Doel: Met het Technieklokaal wil Winkler Prins basisschoolleerlingen enthousiasmeren voor techniek en technische vervolgopleiding.
  • Projectpartners: VO Winkler Prins, gemeenten Veendam en Menterwolde, ondernemers.

MEER CASES BIJ DOEL 3