Home

In opperbeste afstemming

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 5

Twee vmbo-scholen in Almelo en één in Rijssen werken sinds het schooljaar 2016-2017 eendrachtig samen met elkaar en met het ROC van Twente. Voorlopig alleen nog op het profiel Mobiliteit en Transport. Eén gezamenlijke doorlopende leerlijn vmbo-mbo, vmbo-lessen in mbo-lokalen en detachering van mbo-docenten op het vmbo zijn de ingrediënten van dit Tukkerse recept dat naar meer smaakt.

Regeren is vooruitzien. Niet wachten tot je voor een voldongen feit staat, maar anticiperen op ontwikkelingen die je aan kunt zien komen. Leiders van scholen voor technisch onderwijs in Twente hebben zo’n vooruitziende blik. Een van hen is Laurens van Lier, directeur van het mbo college Transport, Logistiek en Mobiliteit van het ROC van Twente: ‘Bij ons in de regio is weliswaar nog geen sprake van harde krimp, maar we zien die al wel een paar jaar aankomen. Gevoegd bij de tendens dat het vmbo – volkomen ten onrechte overigens – een matig tot slecht imago heeft gekregen en leerlingen steeds vaker voor de havo kiezen, was er meer dan genoeg aanleiding om tot actie over te gaan.’ Die actie bestaat in Almelo, de standplaats van Laurens’ college, uit intensieve samenwerking tussen drie vmbo-scholen – Het Noordik, Reggesteyn en Het Erasmus – en het ROC. In 2016 tekenden ze daarvoor een convenant. Laurens: ‘Vooral het vmbo-profiel Mobiliteit en Transport (M&T) liep gevaar. Voor het handjevol studenten dat daarvoor koos, was het niet mogelijk om dure praktijklokalen in de lucht te houden. Het lukt nog wel om bijvoorbeeld bij het onderdeel Motorvoertuigen de basissleutelvaardigheden op het eigen vmbo te oefenen. Maar er wordt steeds meer gevraagd in dat vak: neem alleen de vlucht die de elektrische auto heeft genomen de laatste jaren. Wij beschikken over zo’n auto, voor een vmbo is zoiets een veel te dure grap.’

Bemoediging

De optelsom was snel gemaakt. In plaats van in elkaars vijvers te blijven vissen, besloten de drie vmbo-scholen om de handen ineen te slaan om, zoals Laurens dat noemt, ‘massa te kunnen maken’. Niet alleen maken ze sinds de start van het schooljaar 2017-2018 gebruik van de lokalen van Laurens’ vestiging, maar ook en vooral hebben ze hun curricula op elkaar én op de lesstof van diens mbo-college afgestemd in één doorlopende leerlijn die voor alle drie de vmbo’s hetzelfde is. Dinie Kuiper is directeur van een van de drie scholen, Het Erasmus. Over die afstemming zegt ze: ‘We werkten al projectmatig samen in een Docenten Ontwikkelteam, oftewel DOT. We hebben elkaar daar op inhoud gevonden en hebben het afgelopen jaar het vmbo-gedeelte van het profiel, M&T dus, inclusief de keuzevakken ontwikkeld. Dat staat nu. In het nu lopende schooljaar volgt het mbo-deel.’

Overlap

De afstemming strekt zich bovendien ook uit over niet-technische aspecten als Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) en Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling (LOB). Dinie: ‘We proberen leerlingen zo veel mogelijk te bemoedigen en te bevestigen in hun keuze. Het kwam vroeger voor dat ze op het vmbo enthousiast voor een vak waren, maar dat dit vak op het mbo zo tegenviel of anders was dat ze alsnog switchten – of zelfs uitvielen. Ook kan onnodige overlap in het lesaanbod van vmbo enerzijds en mbo anderzijds ontmoedigend werken. Door de inhoudelijke afstemming met het ROC van Twente, door meer maatwerk te bieden én door de fysieke aanwezigheid van de leerlingen daar tijdens hun vmbo-tijd hopen we switchgedrag waar mogelijk te voorkomen.’ Overigens maakt in het schooljaar 2017-2018 alleen Het Erasmus gebruik van de lokalen. Het Noordik heeft momenteel geen M&T-leerlingen en het Rijssense Reggesteyn ligt wat te ver weg van Almelo, maar maakt wel gebruik van andere voorzieningen op het ROC van Twente.

Detachering

Een derde element in de Tukkerse eendracht is de detachering van twee docenten van het ROC van Twente op Het Erasmus. Laurens: ‘Detacheringen zijn in principe niet permanent bedoeld, maar we hebben wel de intentie dat de docenten de komende jaren op Het Erasmus blijven.’ Dinie: ‘Hun inbreng draagt ook weer extra bij tot een betere inhoudelijke aansluiting tussen vmbo en mbo. Net als de uitwisseling die in het DOT plaatsvindt.’ De samenwerking in Twente is nog pril en het is dan ook te vroeg om het succes ervan met harde cijfers te staven. De eerste indrukken zijn echter goed, zegt Dinie: ‘De leerlingen zijn positief en het gaat tenslotte om hen.’ Of het nieuwe beleid een transfer naar andere profielen zal krijgen, is nog niet helemaal zeker. Laurens: ‘Die mogelijkheid hebben we wel onderzocht, maar al langer bestaande samenwerkingsverbanden tussen Het Noordik en een andere school staan die uitbreiding voorlopig nog in de weg. Maar het zou mooi zijn: een Technocentrum voor heel Twente. Dat we moeten blijven samenwerken, staat buiten kijf. Er is niet alleen een gezamenlijk belang van scholen, maar bovenal een maatschappelijk belang: we moeten zorgen voor voldoende arbeidskrachten met een startkwalificatie.’

Dit is een van de inspirerende voorbeelden uit de publicatie Behoud van het technisch vmbo en draagt bij aan de realisatie van doel 5 van het Techniekpact: Verbeteren aansluiting van het vo naar het mbo

MEER CASES BIJ DOEL 5