Home

Herkaveling in Emmen

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 4

Emmen mag qua inwonertal de grootste gemeente van Drenthe zijn, de ‘Open Groene Stad’ heeft net als de rest van de provincie te maken met flinke krimp. Het aantal scholieren holt hard achteruit. Drie Emmer scholen hebben daarom de krachten gebundeld door hun vmbo-profielen eerlijk met elkaar te verdelen. ‘Alles zelf houden kan gewoon niet meer.’

In Drenthe is er sprake van een grote leerlingendaling op de lange termijn. In de komende jaren heeft het vmbo te maken met een krimp van maar liefst 30%. Met een dergelijke prognose komt het onderwijsaanbod van het vmbo in de provincie onder druk te staan. Dat geldt zeker ook voor de praktijkgerichte technische vakken, waarvoor steeds minder gekozen wordt ten faveure van meer theoretische opleidingen. Om in de regio een passend onderwijsaanbod te garanderen, hebben drie scholengemeenschappen in Emmen de beroepsgerichte profielen over hun scholen verdeeld. Het Carmelcollege beperkt zich vanaf het schooljaar 2017-2018 tot het profiel Dienstverlening en Producten. Het Esdal Vakcollege Emmen, dat van de drie het meest getroffen is door de krimp, heeft de profielen Horeca, Bakkerij en Recreatie, Mobiliteit en Transport, en Dienstverlening en Producten in de portefeuille. En het Hondsrug College biedt de profielen Produceren, Installeren en Energie (PIE), Media, Vormgeving en ICT, Bouwen, Wonen en Interieur, Zorg en Welzijn, en Economie en Ondernemen aan.

Helder voor de bril

In een eerder stadium hebben de scholen zich serieus gebogen over de mogelijkheid om een samenwerkingsschool op een nieuwe locatie van de grond te krijgen. Dat bleek door de complexiteit van regelgeving en de benodigde grote investeringen niet haalbaar. Onderlinge afstemming van het onderwijsaanbod was dat wel. De bereidheid om met elkaar aan tafel te zitten en tot een passende verdeelsleutel te komen was groot, zegt Walter Oosterhoff, teamleider bovenbouw vmbo op het Hondsrug: ‘We beseften allemaal dat we over het belang van onze eigen toko heen moesten kijken. Het belang van de leerlingen en het behoud van het technisch vmbo stonden voorop. Die herverdeling was een logische stap: iedereen had dat helder voor de bril.’ Matthias Kooistra, directeur/bestuurder van het Esdal: ‘Bij de verdeling hebben we er zo veel mogelijk voor gezorgd dat niet alle techniek op één vo-school terecht is gekomen, om het risico van nadelige gevolgen van wijzigingen in de opleidingskeuze van leerlingen wat te spreiden. Van oudsher hebben wij een traditie in motorvoertuigen. We hebben meer expertise op dat gebied dan de andere scholen en docenten die er echt heel veel kennis van hebben. Vandaar dat Mobiliteit en Transport bij ons zit.’

PIE-shift

Daar stond dan weer tegenover dat het Esdal PIE moest afstoten en aan het Hondsrug moest laten, dat PIE overigens al als aanbod had. Kooistra: ‘Dat was natuurlijk niet makkelijk, maar je moet het geheel bekijken. Alles houden kon gewoon niet meer. Gelukkig hebben we de gevolgen voor onze docenten goed kunnen opvangen.’ De PIE-shift heeft ook niet geleid tot groot leerlingenverlies: ‘Er zijn een stuk of drie leerlingen overgestapt naar het Hondsrug College.’ Op het Hondsrug was er al helemaal geen reden tot bezorgdheid over leegloop, aldus Oosterhoff: ‘Wij zijn geen leerlingen kwijtgeraakt, maar ik heb makkelijk praten: wij hebben ook geen profielen hoeven in te leveren.’

Trekpleister

Nu de nieuwe profielverdeling haar beslag heeft gekregen, buigen de scholen zich over het aanbieden van de keuzevakken over de grenzen van de eigen school heen. Die zal vanaf het schooljaar 2018-2019 van kracht worden. Oosterhoff: ‘De verdeling is nog niet concreet. We laten de leerlingen in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een virtuele keuze maken en op basis van die verkenning zullen we de vakken over de scholen verdelen.’ Daarbij willen de scholen zo veel mogelijk een eigen accent leggen op hun profilering: ‘Wij hebben natuurlijk vooral veel techniek, maar het Esdal zet nu ook in op creativiteit en cultuur. Het Carmel heeft sport als trekpleister.’ Om in de samenwerking één lijn te blijven trekken, wordt er jaarlijks een gezamenlijke leerlingprognose gemaakt voor de drie scholen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de werving van nieuwe leerlingen. Op termijn wordt er ook gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden op andere niveaus.

Dit is een van de inspirerende voorbeelden uit de publicatie Behoud van het technisch vmbo en draagt bij aan de realisatie van doel 4: Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel

MEER CASES BIJ DOEL 4