14 juni 2021

Jaarconferentie 2021; de verdiepingssessies

De Jaarconferentie Techniekpact van 2021 kende een afwisselend en inspirerend online programma. Naast een plenair programma in talkshow setting met live cooking waren er diverse parallelsessies, waarin de thema’s en actielijnen van het Techniekpact centraal stonden. Alle sessies kun je hier terug kijken.

Sessie 1. Techniekpact Monitor: Meten is weten!
Hoe staat het ervoor met de keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt? Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De Monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, geeft hierin inzicht. De nieuwste cijfers uit de Monitor Techniekpact werden gepresenteerd en toegelicht.

om deze video te bekijken.

Sessie 2. Samenwerking PO en bedrijfsleven
Als kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek, kan voorkomen worden dat ze techniek gaan uitsluiten. Daarom moet Wetenschap & Techniek (W&T) al in de basisschoolleeftijd een prominente plek krijgen. Gastlessen, bedrijfsexcursies, techniekdagen, etc. verrijken de inhoud van W&T, omdat het om de dagelijkse  praktijk gaat. In deze sessie namen twee basisscholen ons mee in hun visie op techniekonderwijs, en hoe ze dit in hun school vormgeven samen met het bedrijfsleven. Wat zijn hun successen en wat zijn de randvoorwaarden voor dit succes?

om deze video te bekijken.

Sessie 3. Instroom meisjes en jongeren met een migratieachtergrond in techniek
Een inspirerende en interactieve sessie over wat je kunt doen om een klimaat op de werkvloer te creëren waarin meisjes en jongeren met een migratieachtergrond zich thuis voelen, zodat dit talent vaker gaat kiezen voor een carrière in de techniek. Dit talent is (volop) aanwezig en biedt kansen om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. In deze sessie o.a. aandacht voor feiten en cijfers per doelgroep, hoe diversiteitsbeleid en campagnes kunnen helpen om de doelgroepen te ontsluiten, hoe je daar heel concreet mee aan de slag kan, en mooie voorbeelden.

om deze video te bekijken.

Sessie 4. MKB-route in het HBO: 2 pilots onder de loep
Komend jaar krijgt het programma 'Mkb-route in het hbo' meer en meer vorm. In zeven pilots gaan onderwijsinstellingen, branche- en werkgeversorganisaties aan de slag met het ontwikkelen van werkend leren trajecten waar zowel studenten, onderwijsinstellingen als werkgevers baat bij hebben. In deze sessie werden twee pilots onder loep genomen die ieder in een andere fase zitten.

om deze video te bekijken.

Sessie 5. PPS Tech4Food
Bij de start van het Techniekpact in de regio Foodvalley nam het net ontstane Knooppunt Techniek het initiatief tot het opzetten van een publiek private samenwerking; de PPS Tech4Food was geboren. Sindsdien wordt er met verschillende stakeholders gewerkt aan het vergroten van instroom in de techniek en het ontwikkelen van (hybride)onderwijs met het regionale bedrijfsleven. Voortdurend worden initiatieven met elkaar verbonden en vinden mensen elkaar binnen het ecosysteem van de regio. Hoe werkt zoiets nu en hoe zorg je ervoor dat continuïteit geborgd is? 

om deze video te bekijken.

Sessie 6. Van werk naar werk: Regionale Mobiliteitsteams
In het sociaal herstelpakket van het ministerie SZW is opgenomen dat elke arbeidsmarktregio een mobiliteitsteam in gaat richten om de gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid op te vangen. Er zullen in veel regio’s banen gaan verdwijnen, maar in sommige sectoren heerst nog steeds krapte, zoals in de technische sector. Daarom is het zinvol hiervoor werk-naar-werk trajecten in te zetten. Soms is daarbij ook omscholing noodzakelijk. Hoe kunnen de regionale mobiliteitsteams eraan bijdragen dat meer mensen overstappen naar de techniek? Hoe krijg je een goede aansluiting en verbinding tussen werkgevers en opleiders? Of hoe wordt de intersectorale mobiliteit op gang gebracht? Kortom, hoe leg je de puzzelstukjes in deze complexe puzzel op de juiste plek?  

om deze video te bekijken.

Sessie 7. Leren = innoveren = slimmer produceren; Food Academy Nijkerk als aanjager binnen de regio
Food Academy Nijkerk (FAN) is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de regio Nijkerk. Hoe hebben zij hun opleidingen vorm gegeven? Hoe werven zijn nieuwe studenten en hoe gaan zij aan de slag met Leven Lang Ontwikkelen?  

om deze video te bekijken.

Sessie 8. Lerarentekort: Door het woud aan subsidies de bomen weer gaan zien.
Sterk Techniekonderwijs, Regionale Aanpak Personeelstekort, Nationale Programma Onderwijs etc. We steken in Nederland veel energie in het oplossen van het tekort in onderwijspersoneel via tal van subsidies en regelingen. Regelingen die verschillen qua voorwaarden, maar inhoudelijk sterk overlappen. Gemene deler is dat het gaat om regionale samenwerking. Regelingen die elkaar zouden kunnen versterken, i.p.v. los naast elkaar bestaan. Daarom heeft Regio Foodvalley de krachten en regelingen gebundeld. Na een korte introductie over hoe ze dit hebben aangepakt, gingen deelnemers in deze sessie regionaal met elkaar in gesprek over de (on)mogelijkheden van regionale samenwerking over regelingen heen.