17 mei 2021

Welke sessies hebben jouw interesse?

De Jaarconferentie Techniekpact op 14 juni van 13.30 - 17.00 uur kent een afwisselend en inspirerend online programma. Naast een plenair programma in talkshow setting met live cooking zijn er diverse parallelsessies, waarin de thema’s en actielijnen van het Techniekpact centraal staan.

8 parallelsessies

Een korte omschrijving van de parallelsessies, die zijn verdeeld over twee rondes van 3 kwartier:

 • Samenwerking PO en bedrijfsleven
  Als kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek, kan voorkomen worden dat ze techniek gaan uitsluiten. Daarom moet Wetenschap & Techniek (W&T) al in de basisschoolleeftijd een prominente plek krijgen. Gastlessen, bedrijfsexcursies, techniekdagen, etc. verrijken de inhoud van W&T, omdat het om de dagelijkse  praktijk gaat. In deze sessie nemen twee basisscholen ons mee in hun visie op techniekonderwijs, en hoe ze dit in hun school vormgeven samen met het bedrijfsleven. Wat zijn hun successen en wat zijn de randvoorwaarden voor dit succes?

  Sprekers zijn: 

  • Marino van der Zande, leerkracht groep 7 en coördinator Wetenschap & Techniek, Pieter Brueghelschool in Arnhem
  • Marrit Post, leerkracht groep 8 en coördinator Wetenschap & Techniek, Chr. Daltonschool De Groen in Dedemsvaart
  • Gerard Venneman (gespreksleider), projectleider/secretaris KWTO
  • Jacqueline Goedhart (moderator), projectleider KWTG

 • Instroom meisjes en jongeren met een migratieachtergrond in techniek
  Een inspirerende en interactieve sessie over wat je kunt doen om een klimaat op de werkvloer te creëren waarin meisjes en jongeren met een migratieachtergrond zich thuis voelen, zodat dit talent vaker gaat kiezen voor een carrière in de techniek. Dit talent is (volop) aanwezig en biedt kansen om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. In deze sessie o.a. aandacht voor feiten en cijfers per doelgroep, hoe diversiteitsbeleid en campagnes kunnen helpen om de doelgroepen te ontsluiten, hoe je daar heel concreet mee aan de slag kan, en mooie voorbeelden.

  Sprekers zijn:

  • Hans Bellaart, senior onderzoeker en coördinator Portaal Kennisplatform Integratie & Samenleving bij het Verwey-Jonker Instituut
  • Sahar Yadegari, directeur-bestuurder VHTO, Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT

 • MKB-route in het HBO: 2 pilots onder de loep
  Komend jaar krijgt het programma 'Mkb-route in het hbo' meer en meer vorm. In zeven pilots gaan onderwijsinstellingen, branche- en werkgeversorganisaties aan de slag met het ontwikkelen van werkend leren trajecten waar zowel studenten, onderwijsinstellingen als werkgevers baat bij hebben. In deze sessie worden twee pilots onder loep genomen die ieder in een andere fase zitten.

  Sprekers zijn:

  • Gerwin Peppelman, directeur OBM Oost, 
  • Marjon Leerentveld, acc. manager OBM Oost 
  • Arend Jan Pleizier, teamleider deeltijdonderwijs Technische Bedrijfskunde en Logistiek, Hogeschool Windesheim 
  • Karin Louwers, accountmanager Saxion Parttime School Sector Techniek 
  • Benedicte de Vries, teamleider deeltijdonderwijs in de sector techniek van de Saxion Partime School
  • Marianne van Loenhout (gespreksleider), beleidsmedewerker onderwijszaken bij Koninklijke Metaalunie

 • PPS Tech4Food
  Bij de start van het Techniekpact in de regio Foodvalley nam het net ontstane Knooppunt Techniek het initiatief tot het opzetten van een publiek private samenwerking; de PPS Tech4Food was geboren. Sindsdien wordt er met verschillende stakeholders gewerkt aan het vergroten van instroom in de techniek en het ontwikkelen van (hybride)onderwijs met het regionale bedrijfsleven. Voortdurend worden initiatieven met elkaar verbonden en vinden mensen elkaar binnen het ecosysteem van de regio. Hoe werkt zoiets nu en hoe zorg je ervoor dat continuïteit geborgd is? In deze sessie nemen we je mee in de groene werelden van techniek & technologie.

  Sprekers zijn:

  • Joop Hazeleger, Knooppunt Techniek
  • Bart van de Beek, Van de Beek Advies

 • Van werk naar werk: Regionale Mobiliteitsteams
  In het sociaal herstelpakket van het ministerie SZW is opgenomen dat elke arbeidsmarktregio een mobiliteitsteam in gaat richten om de gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid op te vangen. Er zullen in veel regio’s banen gaan verdwijnen, maar in sommige sectoren heerst nog steeds krapte, zoals in de technische sector. Daarom is het zinvol hiervoor werk-naar-werk trajecten in te zetten. Soms is daarbij ook omscholing noodzakelijk. Hoe kunnen de regionale mobiliteitsteams eraan bijdragen dat meer mensen overstappen naar de techniek? Hoe krijg je een goede aansluiting en verbinding tussen werkgevers en opleiders? Of hoe wordt de intersectorale mobiliteit op gang gebracht? Kortom, hoe leg je de puzzelstukjes in deze complexe puzzel op de juiste plek? Diverse gasten gaan hierover met elkaar en de deelnemers in gesprek.

  Sprekers zijn:

  • Henk Boes, PTvT
  • Camiel Jansen, programmamanager aanpak werkloosheid onder 50+, Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 
  • Inge Willems, directeur/eigenaar Wise Up Consultancy 

 • Techniekpact Monitor: Meten is weten!
  Hoe staat het ervoor met de keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt? Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De Monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, geeft hierin inzicht. De nieuwste cijfers uit de Monitor Techniekpact worden gepresenteerd en toegelicht.

  Spreker is:

  • Nina Terpstra, projectleider data en onderzoek, Platform Talent voor Technologie

 • Leren = innoveren = slimmer produceren; Food Academy Nijkerk als aanjager binnen de regio
  Food Academy Nijkerk (FAN) is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de regio Nijkerk. Ben je benieuwd naar hoe zij hun opleidingen vormgeven, in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven? Wil je meer weten over hoe de FAN de werving van nieuwe studenten oppakt, aan de slag gaat met Leven Lang Ontwikkelen binnen de lidbedrijven en hoe Food Academy Nijkerk nieuwe (zij-)instroom bewerkstelligt? In deze sessie hoor je er meer over en gaat FAN graag met je in gesprek.

  Spreker is:

  • Gert Jan Koetsier, manager Food Academy Nijkerk

 • Lerarentekort: Door het woud aan subsidies de bomen weer gaan zien.
  Sterk Techniekonderwijs, Regionale Aanpak Personeelstekort, Nationale Programma Onderwijs etc. We steken in Nederland veel energie in het oplossen van het tekort in onderwijspersoneel via tal van subsidies en regelingen. Regelingen die verschillen qua voorwaarden, maar inhoudelijk sterk overlappen. Gemene deler is dat het gaat om regionale samenwerking. Regelingen die elkaar zouden kunnen versterken, i.p.v. los naast elkaar bestaan. Daarom heeft Regio Foodvalley de krachten en regelingen gebundeld. Na een korte introductie over hoe ze dit hebben aangepakt, gaan we in deze sessie regionaal met elkaar in gesprek over de (on)mogelijkheden van regionale samenwerking over regelingen heen.

  Spreker is:

  • Jamila de Jong, outreach program Leader, Wageningen University & Research

Al aangemeld?
Heb jij je nog niet aangemeld voor de Jaarconferentie? Doe dat dan snel via onderstaande button.