27 juni 2024

Stabilisering keuze voor techniek in het onderwijs; instroom lerarenopleidingen loopt verder terug

Update Monitor Techniekpact | Onderwijsdata

Stabielere cijfers als het gaat om de keuze van leerlingen en studenten voor bètatechniek, dat is wat de jaarlijkse Monitor Techniekpact, die vandaag gepresenteerd werd, laat zien. Zo kennen havo en vwo een lichte stijging van het aandeel leerlingen dat kiest voor een natuurprofiel. De nieuwe cijfers laten ook zien dat de instroom in bètatechnische lerarenopleidingen dit jaar nog verder is gedaald. 

Hieronder een overzicht van de recente trends en ontwikkelingen in het technologisch onderwijs.  

Vmbo

  • Het aandeel leerlingen dat kiest voor een technisch profiel in vmbo-bb/-kb/-gl tezamen is gelijk gebleven (20%). In vmbo-tl blijft echter het aandeel dat kiest voor een profiel met vakkeuze NaSk dalen. Waar in 2017/18 nog 41% (18.941) van de leerlingen diplomeerde met NaSk, is dat in 2022/23 nog 34% (12.945).
  • Wel zet een toename van leerlingen met technische profielen in de gemengde leerweg dit jaar door, waardoor het aantal is gestegen van 1.452 in 2019/20 naar 1.968 in 2023/24.

Havo/vwo

  • Op zowel havo als vwo kiezen iets meer leerlingen in het vierde leerjaar voor een natuurprofiel (1 procentpunt stijging). Door daling van het totale aantal leerlingen nemen de aantallen wel licht af.
  • Ook is er een stijging van leerlingen die vanuit natuurprofielen doorstromen naar bètatechnische opleidingen in het hoger onderwijs. Op het vwo is dit 1 procentpunt en op de havo zelfs 4 procentpunt.

Mbo

  • Het aandeel studenten dat kiest voor een technische opleiding is al jaren ongeveer hetzelfde (28%). Wel is er de laatste tien jaar verschil tussen mbo-2/3 (stijging) en mbo-4 (daling). Het laatste jaar is op mbo-3 het aandeel techniek weer licht toegenomen.
  • Het totaalaantal instromende studenten op technisch mbo is het afgelopen jaar licht gestegen van 37.991 naar 38.443, voornamelijk door een stijging van het aantal instromende studenten in bbl-techniek.

Ho

  • Op zowel hbo (23%) als wo (35%) is het aandeel instroom in bètatechnische opleidingen gelijk gebleven afgelopen jaar. Door afname van het aantal leerlingen is het absolute aantal instromende studenten wel iets gedaald.
  • Bij gediplomeerden is er nog wel een (gedeeltelijke) stijging zichtbaar. Zowel op hbo-bachelor als wo-masterniveau is het absolute aantal bètatechnisch gediplomeerden het laatste jaar iets gestegen. Het aandeel bètatechnisch gediplomeerden is met 2 procentpunt gestegen op wo-masterniveau, terwijl het op hbo bachelorniveau met 1 procentpunt is gedaald.

Leraren

  • Zowel het aantal als het aandeel studenten dat instroomt in bètatechnische lerarenopleidingen daalt, en deze daling heeft zich het laatste jaar doorgezet.

Monitor Techniekpact

De Monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, geeft inzicht in de stand van bètatechniek. Deze database is in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de cijfers altijd toegankelijk zijn. In de Monitor zijn uitsplitsingen mogelijk naar achtergrondvariabelen zoals geslacht of regio. In de arbeidsmarktdata kunnen techniek en ICT worden onderscheiden. In de grafieken is het mogelijk om zelf filters aan en uit te zetten. Daarnaast zijn er voor de onderwijsdata vergelijkingstools beschikbaar om per onderwijsrichting eenvoudig meerdere vergelijkingen te maken.