30 november 2023

Pleidooi voor toekomstgerichte aanpak in techniek en ict

Afgelopen week, te midden van de Tweede Kamerverkiezingen, vroegen we de deelnemers van de Jaarconferentie Techniekpact 2023 om hun visie op de techniek/ICT-agenda voor het nieuwe kabinet. De diverse reacties weerspiegelen een gezamenlijk streven naar een toekomstgerichte aanpak.

De vraag die aan de deelnemers gesteld werd: ‘Als jij het nieuwe kabinet 1 ding mag meegeven als het gaat om de techniek/ICT-agenda, wat zou dat zijn?’ De reacties samengevat.

De cruciale noodzaak van een soepel overstapsysteem voor inwoners tussen 27 en 67 jaar, zowel binnen als buiten de technieksector. Hierbij worden "proeverijen" en korte vakopleidingen als onmisbaar bestempeld, terwijl een bredere roep klinkt om techniek/ICT hoog op de politieke agenda te plaatsen. Een accent ligt hierbij ook op ondersteuning bij digitalisering om sociale achterstand te voorkomen.

Een consistent pleidooi voor structurele financiële ondersteuning van regionale inzet en actieve betrokkenheid van regio's bij het bepalen van de techniek/ICT-agenda.

Financiële waardering voor praktische beroepen, integratie van theoretisch en praktisch onderwijs, en een contextgericht curriculum op scholen wordt als cruciaal gezien.

De noodzaak van een langetermijnvisie, los van kabinetsperiodes, waarin techniek/technologie als integraal onderdeel van de maatschappijvisie.

Diverse stemmen pleiten voor de voortzetting en facilitering van bewezen effectieve initiatieven. Anderen wijzen op het maken van stappen op de thema’s Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en hybride docentschap.

De financiering van (technisch) onderwijs moet volgens de deelnemers beter aansluiten bij flexibel modulair onderwijs, waarbij structurele investeringen op regionaal niveau nodig zijn voor een programmatische aanpak.

Een helder vervolg op het Techniekpact met versterkte publiek-private samenwerkingen, vooral met betrekking tot individuele scholingsbudgetten, wordt aanbevolen.

Er is een oproep om een betere samenwerking tussen ministeries en geïntegreerd beleid voor innovatie, onderwijs, en arbeidsmarkt, met extra investeringen in technologie als katalysator voor maatschappelijke transities.

Er is grote behoefte aan verbinding en stroomlijning in het complexe landschap van initiatieven en projecten op regionaal en nationaal niveau.

Stimulering van publiek-private samenwerking op het gebied van LLO en verbeterde toegankelijkheid van personeel in de sector staat hoog op de agenda, waarbij de verwijdering van eventuele schotten wordt benadrukt.

Aanbevelingen voor het primair onderwijs om techniek vroegtijdig aan te bieden, aanpassingen in wet- en regelgeving voor voorschakelen, en financiële ondersteuning voor begeleiding naast opleiding worden als cruciaal gezien.

Het belang van voortzetting van het Groeifonds en een bredere benadering van techniek met aandacht voor waardecreatie en ondernemerschap wordt breed gesteund.

Zij-instroom in de techniek moet worden gefaciliteerd door obstakels weg te nemen, en innovatieve grotere bedrijven die de sector leiden, verdienen extra steun.