17 februari 2022

‘Niet meedoen is een gemiste kans’

Manifest Werken & Ontwikkelen 2030 Noord-Holland, een manifest dat lééft

De provincie Noord-Holland pakt de mismatch tussen vraag en aanbod aan van technisch en technologisch gekwalificeerd personeel. De beschikbaarheid van dergelijk personeel is van essentieel belang voor de klimaatopgave én is het fundament voor een gezond vestigingsklimaat. Bovendien: zonder innovatie geen toekomst.

‘Arbeidsmarkt & Onderwijs is een belangrijk onderdeel van ons economisch beleid', zegt gedeputeerde Ilse Zaal. 'Dat is niet voor niets, want zonder voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers kunnen wij veel van onze ambities niet realiseren. Een belangrijk aandachtspunt is het behouden en opleiden van vakmensen op het gebied van techniek en technologie. Wij zijn in gesprek gegaan en hebben bedrijven, onderwijs en overheid gevraagd wat hún dromen zijn en hoe de arbeidsmarkt er in 2030 uit zou moeten zien. Die dromen hebben betrokken partijen omgezet in doelstellingen en vertaald naar acties. In april 2021 hebben hierdoor 160 aanjagers van bedrijven, onderwijs en overheid een mooie basis gelegd met het Manifest Werken en Ontwikkelen‘.

Ilse Zaal: ‘Dit manifest helpt Noord-Holland om de focus te houden op de grootste mismatch op onze arbeidsmarkt, die in de techniek en technologie inclusief de digitalisering. Een arbeidsmarkt die bovendien bijdraagt aan het realiseren van onze klimaatopgave en het vergroenen van Noord-Holland. Dankzij de inbreng van de vele partijen ligt er nu een basis voor verdere samenwerking  om de wensen ten aanzien van Arbeidsmarkt & Onderwijs te realiseren voor Noord-Holland.’

Profielfoto Gedeputeerde Zaal

Eerste resultaten
Er is actie ondernomen en het manifest is gaan léven. Inmiddels zijn de eerste resultaten geboekt. Zo zijn er inmiddels maar liefst 5 Service Punten Techniek (SPT’s), gericht op het koppelen van vraag en aanbod (inclusief opleiden) van kandidaten en bedrijven van de 4 aangesloten techniekbranches, hun Opleidings- en Ontwikkelfondsen en een werknemersorganisatie. De actie werd aangejaagd door Matthijs van Manen (FNV) Monique van der  Voort (Koninklijke Metaalunie) namens de Technologiecoalitie Noord-Holland: ‘Met de huidige tekorten aan vakmensen moeten we vooral snel aan de slag gaan en het niet te moeilijk maken. Zodat gemotiveerde mensen altijd op een zo goed mogelijke manier geholpen worden om in te stromen in de techniek (zijinstroom) danwel binnen de sector werkzaam te blijven. Uniek is hierbij de aansluiting op de arbeidsmarktregio’s en de afstemming en samenwerking tussen de SPT’s. Die kloof is hiermee gedicht’.

Daarnaast zijn er zijinstroomtrajecten (via voucherregelingen) gestart en er komt een  arbeidsmarktdashboard voor alle subregio’s in de provincie. Er start een proef met een ontwikkelfonds én wordt er gewerkt aan een route voor innovatief ondernemen om het MKB beter mee te nemen in de ontwikkelingen. Het uitgangspunt bij alle acties is dat er wordt samengewerkt op triple-helix niveau én dat de actie verbonden wordt aan minstens één technische/ technologische campus. Hierdoor hebben deze PPS’en dus een centrale en belangrijke rol.

Gedeputeerde Zaal: ‘Er zijn 16.000 FTE nodig op gebied van technische en technologisch arbeidsmarkt in Noord-Holland en we willen deze uitdaging sámen aangaan. De schat aan mogelijkheden die de PPS-en bieden voor de regio, geeft de kansen aan. We zijn het aan elkaar verplicht die kansen te grijpen. Niet meedoen is een gemiste kans’.

En nu verder…
De provincie blijft zich inzetten om de lijnen te verbinden. Dat betekent heel praktisch het mogelijk maken om partijen bij elkaar om te tafel te krijgen en te houden. De werkambassadeur John Herfkens speelt hier ook een grote rol in. Ook faciliteert de provincie 2 x per jaar een Technologietafel. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid komt hier bijeen, gaan in gesprek, worden geïnspireerd maar bovenal worden er lijnen met elkaar verbonden. Het is een belangrijk onderdeel van het Manifest Werken & Ontwikkelen 2030 en laat zien dat het lééft.

Meer informatie over het manifest vind je op Werken & Ontwikkelen

Voorkant Manifest