4 november 2020 (laatste update: 8 maart 2021)

Hybride docentschap; de vijf pilots

Om hybride docentschap goed vorm te kunnen geven, is regionale samenwerking een belangrijk uitgangspunt. Vraag en aanbod zullen elkaar hierdoor beter weten te vinden. Verspreid over Nederland, lopen er momenteel van het Techniekpact vijf pilots rondom hybride docentschap. De ervaringen van deze vijf regionale samenwerkingen worden gebruikt om beter inzicht te krijgen welke voorwaarden, belemmeringen of successen doorslaggevend zijn voor duurzame inzet van hybride docenten. De vijf pilots:

 • De Hybride Docent, duurzame inzet in de maritieme sector
  STC-Group, Rotterdam
  Projectmanager: Lucie Saxton
  De STC-Group heeft ruime ervaring met de inzet van Maritieme Hybride Docenten. In de jaren 2017 en 2018 heeft de STC-Group, in samenwerking met vier andere partners, middels een Europees gesubsidieerd project 10 hybride docenten geworven en ingezet. Ze hebben daarbij aangetoond dat de inzet van hybride docenten van toegevoegde waarde is en leidt tot een kwalitatieve impuls voor het onderwijs. Met deze pilot wil STC-Group een vervolgstap maken op het gebied van het hybride docentschap, voortbouwend op de lessen die eerder zijn geleerd. Hierin zal specifiek aandacht zijn voor de karakteristieken van de maritieme sector, zoals aflosschema’s (in de zee- en binnenvaart) en samenwerking met vergelijkbare maritieme onderwijsinstelling (vmbo, mbo en hbo) in andere delen van Nederland. Ook zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor een “PDG-light” optie, waarbij maatwerkonderdelen uit de PDG naar voren worden gehaald, om zodoende eerder als docent actief te mogen zijn, in vergelijking met een volwaardig PDG-diploma. >> Interview met Lucie over deze pilot.

 • Hybride Tech Docenten: samenwerking mbo en mkb
  Brainport, Eindhoven
  Projectleider: Mieke Zijlstra
  Deze pilot is een verdieping op de bredere tweejarige pilot rondom hybride docentschap die in deze regio is gestart begin 2020, bestaande uit een breed scala aan technische bedrijven uit de regio (van groot tot klein) en een brede vertegenwoordiging van het onderwijs (van po tot wo). In de brede pilot ligt de focus op hybride docentschap ‘light’, wat betekent dat medewerkers uit technische bedrijven maximaal 4 tot 8 uur per week lesgeven op een school of onderwijsinstelling in de regio. De hybride docent blijft in dienst bij het bedrijf waar hij of zij werkt en wordt tegen betaling van een maatschappelijk tarief gedetacheerd bij een onderwijsinstelling.
  De verdiepende pilot richt zich specifiek op het werven van hybride docenten bij mkb bedrijven (aanbod), en het plaatsen van deze hybride docenten bij mbo’s (vraag) in de regio waar Brainport actief is. De matchers (zelf werkzaam in het onderwijs) die binnen de brede pilot actief zijn op gebied van werving en matching, zullen in de pilot naast de werving en matching ook de begeleiding van de startende hybride docenten verzorgen. Ondanks dat de pilot anders verlopen is door de impact van Corona, is het gelukt om zeven hybride docenten in het mbo te plaatsen, echter wel bijna allemaal afkomstig van niet mkb-bedrijf. Er is desondanks toch veel ervaring opgedaan met hybride docentschap binnen het mbo. De regio Brainport verwacht wanneer de corona-crisis afneemt, er zeker hybride docenten vanuit mkb bij de mbo’s aan de slag gaan. >> Interview met Mieke over deze pilot 

 • Hybride docenten voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie
  Techport, IJmuiden
  Projectmanager: Rianne Jaspers
  De publiek-private samenwerking Techport is een krachtig netwerk met meer dan 50 bedrijven en scholen (po t/m wo). Ze faciliteert en stimuleert hét regionaal ecosysteem waarbinnen ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken om tot een toekomstbestendige en duurzame maak- en onderhoudsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam te komen.
  Binnen Techport bestaat al een lange tijd de wens om meer hybride docenten in te zetten in het onderwijs, o.a. door het toenemend aantal Techport-bedrijven die aangeven kennis te willen overdragen aan het onderwijs en scholen die steeds meer behoefte hebben aan actueel kennis en ontwikkelingen uit de maakindustrie. Samen met de onderwijspartners (o.a. via Sterk Techniekonderwijs) gaat Techport via deze pilot hybride docentschap binnen hun regio aanjagen, o.a. door alle bedrijven in de regio IJmond uit te nodigen voor bijeenkomsten  om zo de potentiële docenten te enthousiasmeren voor het hybride docentschap. Essentieel daarbij is om alle bestaande programma’s (House of skills, FME en Metalektro, Hybride techniekopleiders) op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast zal Techport kandidaten de gelegenheid bieden een dag mee te lopen in het onderwijs om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van wat het docentschap exact inhoud. >> Interview met Rianne over deze pilot.

 • Hybride docenten Cybersecurity
  Stichting The Hague, Security Delta, Den Haag
  Projectmanager: Paula Kager
  Cybersecurity is een relatief jong werkveld, dat zich echter snel ontwikkelt. De verschillende onderwijsinstellingen in Nederland die cybersecurity opleidingen aanbieden, ervaren dat er een grote schaarste is aan professionals in het algemeen, en daarmee ook een tekort aan docenten. De pilot Hybride docenten Cybersecurity richt zich op een aantal voorloopscholen (waar cybersecurity al een plek in het curriculum heeft) in Zuid-Holland, en beoogt deze opleidingen (mbo 3/4 en hbo) verder te verstevigen met hybride docenten. Doel van de pilot is om knelpunten op het gebied van flexibel onderwijs; onderwijsondersteuning en borging van kwaliteit en consistent curriculum, nader te onderzoeken, oplossingen te ontwikkelen en deelbare leerresultaten op te leveren. De pilot heeft (nog) niet geleid tot harde, meetbare resultaten. Daar was de periode te kort voor. Dat neemt niet weg dat wel meer inzicht is in de knelpunten bij de betrokken onderwijsinstellingen op het thema ‘inzet hybride docenten cybersecurity in hbo en mbo’ en de vraag c.q. behoefte duidelijker is geworden. Ook heeft de pilot er voor gezorgd dat bedrijven/cybersecurity werkgevers bekend zijn met de mogelijkheden van hybride docenten en hybride experts en het, samen met hogescholen, opzetten en ontwikkelen van een curriculum voor een cybersecurity professional. >> Interview met Paula over deze pilot

 • Hybride Docenten Oost Nederland – Leven lang Ontwikkelen
  Hogeschool Windesheim, Zwolle
  Projectleider: Emile Schütte
  Het thema hybride docent staat al een aantal jaar op de agenda binnen diverse organisaties in de provincies Gelderland en Overijssel. Er zijn de afgelopen jaren vanuit het bedrijfsleven en/of onderwijsinstellingen diverse trajecten ontwikkeld die te maken hebben met hybride docentschap. Echter hebben al deze initiatieven en trajecten ertoe geleid dat het voor de individu en het bedrijfsleven niet meer inzichtelijk is wat de verschillende mogelijkheden zijn en leidt het niet tot voldoende hybride docenten. Ook ontbreekt het na het volgen van oriëntatietrajecten aan actieve begeleiding richting een vervolgopleiding om daadwerkelijk te komen tot hybride docentschap.
  Via de pilot Hybride Docenten Oost-Nederland, wil Hogeschool Windesheim samen met partners in Gelderland de huidige infrastructuur voor het hybride docentschap in Oost Nederland doorlichten, verbinden en versterken met als doel te komen tot maatwerktrajecten met doorlopende leerlijnen van PDD (of andere oriëntatie trajecten) naar tweedegraads-, PDG- of BDB-trajecten voor potentiële hybride docenten in het mbo en hbo. Op deze manier wordt er ook invulling gegeven aan het thema Leven Lang Ontwikkelen thema binnen het Overijssels Vakmanschap en Geldersvakmanschap en de uitdagingen binnen Sterk Techniekonderwijs en Regionaal aanpak Personeelstekort binnen beide provincies, waar ook de verduurzaming van de pilot zal plaatsvinden. >>Interview met Emile over deze pilot