Het Techniekpact

Ambitie
In 2013 tekenden bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven, van werkgevers en werknemers, de regio’s en het Rijk, het Techniekpact. Met de ambitie ‘door een structurele aanpak zorgdragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu en morgen.’ Deze ambitie staat nog steeds. De context is door o.a. uitdagingen in kader van energietransitie en het belang van LLO wel veranderd.

Doelen 
Het kabinet heeft de uitvoering van het Techniekpact voor 2021 vastgelegd. Er wordt ingezet op vier thema’s (instroom, lerarentekort en -professionalisering, publiek privaat samenwerken en leven lang ontwikkelen) met landelijke afspraken en techniekpacten en acties in regio’s.
Het zwaartepunt voor de uitvoering – en de sleutel voor succes – ligt in de regio’s. Daarom wordt die uitvoeringsstructuur primair vanuit de regio’s opgebouwd, aangevuld met afspraken over de uitvoering van maatregelen op landelijk niveau.

Landelijke Regiegroep Techniekpact
De Landelijke Regiegroep Techniekpact (LRT) coördineert, volgt en bewaakt de uitvoering van de landelijke strategie, de doelen en de gemaakte afspraken in het Techniekpact. De regiegroep is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de vijf regio’s, de Rijksoverheid, werkgevers, werknemers, topsectoren en onderwijs en wordt voorgezeten door voorzitter Thea Koster.

Leden van de Landelijke Regiegroep Techniekpact

 • Thea Koster, voorzitter
 • Techniek Nederland
 • FME
 • Koninklijke Metaalunie
 • Bouwend Nederland
 • Regio/Landsdeel Oost
 • Regio/Landsdeel Zuidwest
 • Regio/Landsdeel Noord
 • Regio/Landsdeel Noordwest
 • Regio/Landsdeel Zuidoost
 • FNV
 • CNV
 • PO-Raad
 • VO-raad
 • MBO Raad
 • Vereniging Hogescholen
 • VSNU
 • Aoc-raad
 • NRTO
 • ECP
 • UWV
 • SBB
 • HCA Topsectoren
 • Platform Talent voor Technologie
 • WENB
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Coördinatie
De ministeries van Economische Zaken en Klimaat; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn verantwoordelijk voor de landelijke acties die binnen hun portefeuille vallen. Het projectteam van het Techniekpact is ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 
Ondersteuning
De ondersteuning van het Techniekpact gebeurt vanuit het Platform Talent voor Technologie,