30 juni 2022

Doorstroom techniekvmbo’ers

Waar dit schooljaar (2021/22) het aandeel leerlingen vmbo beroepsgericht dat een technisch profiel koos stabiel bleef, is het aandeel leerlingen met een bètatechnisch vakkenpakket binnen de theoretische leerweg van het vmbo juist teruggelopen. Dit bleek uit recente onderwijsdata van de Monitor Techniekpact. Een terugloop in keuze voor bètatechnische profielen was eveneens te zien bij de havo en het vwo. Maar, hoe zit het met de doorstroom vanaf vmbo naar havo?

Vmbo-tl kent niet, zoals de havo een natuurprofiel. In 2018 is er in de theoretische leerweg van het vmbo een profielstructuur ingevoerd met vier profielen (economie, landbouw, zorg en welzijn en techniek). Echter, niet alle leerlingen staan in de profielen geregistreerd. Omdat we zowel een compleet beeld willen geven van alle leerlingen, als trends over langere perioden (voor 2018), gebruiken we als indicator voor bètatechniek het vakkenpakket met NaSk (natuur- en scheikunde). Het vakkenpakket bij het eindexamen wordt namelijk wel volledig en over langere tijd geregistreerd. Alhoewel er geen data beschikbaar zijn over het profiel op de havo waar vmbo-leerlingen naar doorstromen, is het wel aannemelijk dat een behoorlijk deel van de gediplomeerden met NaSk een natuurprofiel kiest op de havo.

  • Het aandeel leerlingen dat doorstroomt naar havo schommelt per jaar en ligt tussen de 15% en 20%. Wie kijkt naar onderstaande grafiek zou misschien op het eerste oog denken dat de laatste tien jaar sprake is van een (structurele) toename, dit is zeker niet zo. Het schommelt vooral. Dit geldt zowel voor gediplomeerden met als zonder NaSk. Al kan wel gezegd worden dat NaSk-gediplomeerden er qua trend iets gunstiger uitkomen.
  • Leerlingen die diplomeren met NaSk stromen relatief vaker door naar havo (23%) dan leerlingen zonder NaSk (17%).
  • Van de doorstromers naar havo heeft 44% een diploma met NaSk.
  • Meisjes met NaSk stromen relatief vaker (25%) door naar havo dan jongens met NaSk (21%).
  • De verhouding jongens/meisjes met NaSk-diploma dat doorstroomt naar havo is tussen 2010-2014 flink veranderd. Waar het aandeel meisjes eerst 30% was, is dat toegenomen naar 40%. De voornaamste reden hiervan is dat het percentage meisjes dat in die periode een NaSk-diploma behaalde flink toenam.
Nina Figuur 1
Nina Figuur 2
Nina Figuur 3
Nina Figuur 4

Meer informatie over de instroom en doorstroom in de techniek vind je in de Monitor Techniekpact.